Privacybeleid voor het gebruik van de mobiele applicatie

Print Friendly, PDF & Email

Manpower Belgium NV/SA. is onderdeel van ManpowerGroup. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze mobiele applicatie gebruikt.

 • Welke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?
 • Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van jouw gegevens?
 • Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?
 • Hoe bewaren we uw gegevens ?
 • Welke informatie delen we?
 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 • Tijdsregistratie functionaliteit
 • Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming ?
 • Uitoefening van uw rechten
 • Wijzigingen in onze Privacyverklaring
 • Hoe contact opnemen met ons

Welke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?   

De mobiele applicatie heeft tot doel de planning en het werk van de kandidaten en uitzendkrachten van Manpower Belgium NV/SA makkelijker te maken.
Manpower verzamelt de volgende persoonsgegevens die in de applicatie worden opgeslagen:

 • E-mail adres
 • Versleuteld wachtwoord
 • Informatie over de details van uw opdrachten: gegevens over lopende contracten en hun geschiedenis, gewerkte uren.

Indien de tijdsregistratie functionaliteit wordt gehanteerd in de mobiele applicatie, zal de fysieke locatie van de werkplaats van de betrokkene worden bewaard in de applicatie.

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van jouw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens zal worden uitgevoerd op basis van de uitvoering van een overeenkomst, uw arbeidsovereenkomst.

Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?

Manpower verzamelt uw persoonsgegevens zodat u via de applicatie uw planning kunt controleren en ons op de hoogte kunt houden van uw beschikbaarheid om te werken.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Manpower slaat uw gegevens veilig op in de infrastructuurdatabases van SalesForce, gevestigd in Europa (servers/sandboxes in de EU: Frankfurt en Parijs). Persoonsgegevens worden niet overgemaakt buiten de Europese Unie.
We herinneren u eraan dat wanneer u de informatie in de applicatie naar uw persoonlijke apparaat downloadt, u de beveiligingsomgeving van Manpower verlaat, dus u zult de nodige maatregelen moeten nemen om ongewenste toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Manpower bewaart uw gegevens zolang de arbeidsrelatie bestaat, zoals uiteengezet in het privacybeleid van Manpower. Zodra deze periode is verstreken, worden de gegevens verwijderd.

Welke informatie delen we?

We maken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen niet openbaar, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen persoonsgegevens delen met providers die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies. We staan deze providers niet toe om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij het noodzakelijk is om namens ons diensten uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over u bekendmaken als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een juridische procedure; wetshandhavingsinstanties of andere overheidaanvragen op basis van een verzoek om openbaarmaking geregeld in de wet; en wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

Tijdsregistratie functionaliteit

De mobiele applicatie omvat een tijdsregistratie functionaliteit. Deze functionaliteit heeft tot doel dat betrokkenen, die werken op een uitzendopdracht bij de klant, hun aankomst- en/of vertrektijd registreren zodat de werktijd correct wordt bijgehouden, onder voorbehoud van definitieve validatie door de klant.
Bij gebruik van de tijdsregistratie functionaliteit wordt de exacte fysieke locatie van de betrokkene verzameld op het moment van registratie van de aankomst- en/of vertrektijd. Hierdoor is men ervan verzekerd dat de betrokkene zich fysiek bij de klant bevindt bij de aanmelding van de aanvang en/of het einde van de opdracht.
Geolocatie wordt alleen geregistreerd op het exacte moment van registratie, niet ervoor en/of erna. De geolocatie van de betrokkene wordt in geen geval continu gevolgd.
Tijdregistratie kan onderworpen zijn aan verdere controle door de klant, met name als de functionaliteit niet goed is gebruikt, een melding wordt ontvangen dat de betrokkene zich niet bij de klant bevond en/of als de klant meent dat de ingevoerde aankomst- en/of vertrektijd in de applicatie niet overeenstemt met de daadwerkelijke werktijd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We handhaven organisatorische, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die u verstrekt te beschermen tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Om de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, passen wij de volgende beveiligingsmaatregelen toe:

 • Versleuteling van gegevens tijdens overdracht;
 • Strikte gebruikersverificatiecontroles;
 • Versterkte netwerkinfrastructuur;
 • Netwerkbewakingsoplossingen;

Wat zijn uw rechten binnen de gegevensbescherming ?

Manpower wilt ervoor zorgen dat u al uw rechten op het het gebied van gegevensbescherming kent. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op inzage: u heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen bij Manpower. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.

Het recht op rectificatie: u hebt het recht om Manpower te vragen alle informatie te corrigeren die u onjuist acht. U hebt ook het recht om Manpower te vragen om informatie die u als onvolledig beschouwt, aan te vullen.

Het recht op verwijdering: u hebt het recht om Manpower te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken: U hebt het recht om Manpower te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: u hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manpower.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om Manpower te vragen de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Uitoefening van uw rechten

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dit formulier of via uw MyManpower-account als u er een hebt gemaakt.
Als u een klacht wilt melden of als u van mening bent dat Manpower uw bezorgdheid niet naar tevredenheid heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel/Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
[[email protected]]

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Manpower werkt deze privacyverklaring regelmatig bij en werkt eventuele updates over deze applicatie bij. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 december 2023.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring aarzel dan niet om contact op te nemen met onze DPO:
Schrijf ons per e-mail: [[email protected]] of per post naar:
Manpower, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Gemeenschappenlaan 110,
1200 Brussel, België