Rechten van kandidaten

Print Friendly, PDF & Email

Rechten en plichten van de werknemers en de werkzoekenden  Brussels Hoofdstedelijk gewest

Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten moet de tewerkstellingsoperator de volgende rechten van de werknemers en werkzoekenden eerbiedigen :

  1. Werkzoekenden of werknemers geen arbeidsplaatsen aanbieden die in de volledige loop van de verstrekte dienst onbestaande zijn of indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
  2. De bepalingen van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling eerbiedigen…

Rechten & plichten van de werknemers – Vlaams Gewest

  1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen.
  2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.
  3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele…