Rechten en plichten van de werknemers en de werkzoekenden Brussels Hoofdstedelijk gewest

Print Friendly, PDF & Email

Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten moet de tewerkstellingsoperator de volgende rechten van de werknemers en werkzoekenden 1 eerbiedigen :

 1. Werkzoekenden of werknemers geen arbeidsplaatsen aanbieden die in de volledige loop van de verstrekte dienst onbestaande zijn of indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
 2. De bepalingen van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling eerbiedigen.
 3. De werknemers of werkzoekenden niet het recht ontzeggen op vakbondsvrijheid en op sociaal overleg.
 4. De bepalingen naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
 5. Geen medische gegevens van de werknemer of werkzoekende inwinnen, die niet overeenstemmen met een vereiste verbonden aan de functie in de werkaanbieding, noch genetische testen verrichten of doen verrichten.
 6. Rechtstreeks noch onrechtstreeks, ten volle noch ten dele, financiële bijdragen opleggen aan de werknemers of werkzoekenden, met uitzondering van de werving en selectie van kunstenaars of betaalde beroepssportbeoefenaars.
 7. Niet in plaats van de werkgever tussen te komen in de beslissing tot aanwerving van een werknemer of erkzoekende, tijdens de aan de aanwerving voorafgaande onderhandelingen noch in het personeelsbeheer van de werkgever*.
  * Uitzondering : het uitzendbureau, dat de werknemer immers zelf aanwerft met het oog op zijn terbeschikkingstelling aan derden-gebruikers en dus zelfwerkgever is
 8. Het geldende arbeids- en socialezekerheidsrecht en de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten eerbiedigen.
 9. De werknemer of werkzoekende in het kader van de arbeidsbemiddeling niet onderwerpen aan een exclusiviteitsbeding noch aan enige andere voorwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks daarop zou neerkomen.
 10. De werknemer of werkzoekende in het kader van de geleverde diensten niet onderwerpen aan de verplichting om in één of andere handelszaak of onderneming aankopen of uitgaven te doen.
 11. Juiste, volledige en tijdige informatie verstrekken aan de werknemer of werkzoekende betreffende de arbeidsbemiddelingsactiviteiten en de aard van de dienstbetrekking.
 12. Indien de diensten van uitzendarbeid niet de enige vorm van arbeidsbemiddeling is die de tewerkstellingsoperator aanbiedt, aan zowel de werknemer en werkzoekende als de opdrachtgevers duidelijk maken welke activiteit – uitzendarbeid of een andere vorm van arbeidsbemiddeling – wordt aangeboden.
 13. Indien hij een uitzendbureau is, de taalwetten in arbeidsbetrekkingen naleven ten aanzien van de werkzoekenden.
 14. Op zijn verzoek inzage verlenen aan de werknemer of werkzoekende in zijn of over hem opgeslagen gegevens en een afschrift of samenvatting van zijn dossier bezorgen na beëindiging van de bemiddelingsopdracht.
 15. Op zijn verzoek de werknemer of werkzoekende die gebruik maakt van zijn diensten een getuigschrift overhandigen met vermelding van datum en uur van aanmelding.
 16. De werknemer of werkzoekende schriftelijk op de hoogte brengen van de beslissing die over hem genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt de tewerkstellingsoperator uitdrukkelijk de redenen. Op zijn verzoek heeft de werknemer of werkzoekende recht op inlichtingen over de uitslagen van alle afgelegde testen en proeven.
 17. Bij gebruik van persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische testen, deze te laten verrichten of afnemen door of onder gezag of verantwoordelijkheid van een gediplomeerde psycholoog.

Tewerkstellingsoperatoren die de voormelde verplichtingen niet naleven, kunnen worden beboet en gestraft.

De erkenning van het uitzendbureau kan worden geschorst of ingetrokken.

De geregistreerde aangifte van de andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling kan worden geannuleerd.

De tewerkstellingsoperator Manpower Belgium verbindt er zich toe deze verplichtingen na te leven.

Naam van de wettelijke vertegenwoordiger en functie : Philippe Lacroix, Managing Director

 

 

 • Klacht indienen
  De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten. Klachten kunnen er worden ingediend :
  Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Bestuur Economie en Werkgelegenheid
  Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie – Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel – schriftelijk
  : 02-800 35 00 – fax : 02-800 38 07 – e-mail : [email protected]
  Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. Een anonieme klacht wordt onontvankelijk verklaard. Alleen klachten op naam worden behandeld. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.
 • Hulp voor slachtoffers van discriminatie
  Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, heeft ACTIRIS een loket geopend dat personen die menen slachtoffer te zijn van discriminatie onthaalt, ondersteunt en begeleidt. Het gaat om een samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
  Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving – Agentschap ACTIRIS Brussel – Antwerpselaan 26 – 1000 Brussel
  [email protected] – Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 u. 30 m. tot 12 u. 15 m. : vrije toegang.
  Elke namiddag, behalve donderdag : na afspraak (tel : 02-505 78 78).

 

1 Ten aanzien van het uitzendbureau verstaat men onder dit begrip de uitzendkrachten die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven door het bureau om ter beschikking te worden gesteld van derden-gebruikers.