Privacy Notice voor personen die een referentie verstrekken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) 2016/679

Print Friendly, PDF & Email

De Vennootschappen, Manpower Belgium NV/SA en Experis België NV/SA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110, in hun bevoegdheid van verwerkingsverantwoordelijke, verstrekken hierbij de volgende informatie, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 679 van 27 april 2016 (hierna de “Verordening” genoemd), met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna “Gegevens”), verkregen van kandidaten die gesolliciteerd hebben op openstaande vacatures beheerd door de Verantwoordelijken.

A. PRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Verordening stelt de regels vast inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de regels inzake het vrije verkeer van persoonsgegevens. Dit beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en in het bijzonder hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover dit verenigbaar is met de doeleinden die worden beschreven in de volgende paragraaf en hun verwerking zal gebaseerd zijn op de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie.

B. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

Uw persoonsgegevens (naam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden enkel verwerkt om contact met u op te nemen om de werkreferentie te verzamelen van uw voormalige werknemers of van ManpowerGroup-kandidaten die u om andere redenen mogelijk kende.
De verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschappen voor het bovenstaande doel is noodzakelijk voor het nastreven van de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijken, in overeenstemming met art. 6 c. 1 letter f van de Verordening.
Als de Vennootschappen van plan zijn de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dat onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, zullen de Vennootschappen de betrokkene hiervan vooraf op de hoogte stellen.

C. GEGEVENSVERWERKINGSMETHODEN

Uw persoonsgegevens kunnen door de verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt in overeenstemming met de artikelen 4-6 van de AVG, zowel handmatig als met behulp van IT-methoden en -procedures.
In onze Vennootschappen worden gegevens verwerkt door werknemers en personeel als onderdeel van hun functie en in overeenstemming met de ontvangen instructies, steeds en uitsluitend voor het bereiken van het specifieke doel dat wordt vermeld in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt.
Bij het uitvoeren van hun verwerkingen verbinden de Vennootschappen zich ertoe om:

 • de juistheid en actualisering van de verwerkte gegevens te garanderen en eventuele door de betrokkene gevraagde correcties en/of aanvullingen tijdig door te voeren;
 • veiligheidsmaatregelen te nemen om een ​​adequate gegevensbescherming te waarborgen, rekening houdend met de mogelijke impact van de verwerkingen op de eerbiediging van de rechten en de fundamentele vrijheid van de betrokkene;
 • de betrokkene, volgens de door de wet voorziene termijnen en gevallen, op de hoogte stellen van elke inbreuk op persoonsgegevens;
 • garanderen dat de verwerkingen voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

D. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VERSPREIDING EN OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijken die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken of als gevolg van hun functie, of andere entiteiten die diensten verlenen aan de Verwerkingsverantwoordelijken en specifiek zijn aangesteld als Verwerkers of Personen die verantwoordelijk zijn voor Gegevensverwerking, hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Dergelijke personen hebben met betrekking tot hun taken alleen toegang tot Gegevens die verband houden met hun werk.
Uw gegevens worden niet buiten de EEU doorgegeven.

E. BEWAARTERMIJN

Uw gegevens blijven maximaal vierentwintig maanden beschikbaar voor de Verwerkingsverantwoordelijken en worden daarna automatisch verwijderd.
U kunt verzoeken om uw gegevens eerder te verwijderen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijken via de onderstaande contactpersonen.

F. UITOEFENING VAN RECHTEN

Volgens de verordening (artikelen 15-22) kan de betrokkene de volgende rechten uitoefenen jegens de Verwerkingsverantwoordelijken:

 1. Recht op inzage: De betrokkene heeft recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt om na te gaan of zijn of haar persoonsgegevens in overeenstemming met de wet zijn verwerkt.
 2. Recht op rectificatie: de betrokkene heeft het recht om rectificatie te verkrijgen van eventuele onjuiste of onvolledige gegevens over hem of haar om de juistheid van dergelijke informatie te waarborgen op basis van de doeleinden van de verwerkingen.
 3. Recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om de Verantwoordelijken te verzoeken informatie over hem/haar te wissen en deze gegevens niet langer te verwerken.
 4. Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens naar een andere Verantwoordelijken te verzenden.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: de betrokkene heeft het recht om op elk moment en zonder motivering van zijn beslissing bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens in de gevallen bedoeld in de AVG.
 7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of die hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking die hem aangaat in strijd is met de Verordening, heeft hij/zij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar hij/zij woont of werkt, of van de staat waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.
In België kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel/Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35 [email protected]

G. CONTACT

Als u de in de vorige sectie genoemde rechten wilt uitoefenen, of meer informatie wilt ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de DPO van de Verwerkingsverantwoordelijken per e-mail ([email protected]) of per post:

ManpowerGroup, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Gemeenschappenlaan 110,
1200 Brussel, België

Met vriendelijke groeten,