Algemene voorwaarden « Project Sourcing » – ManpowerGroup Solutions Belgium

Print Friendly, PDF & Email

ManpowerGroup Solutions  NV – Versie Juli 2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake dienstverlening tussen ManpowerGroup Solutions (“MGS”) en de klant, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn, zodra MGS de dienstverlening ten voordele van de klant aanvangt.
 2. MGS is vrij om de plaats van de uitvoering van de diensten te bepalen, tenzij de aard van diensten de uitvoering op een andere plaats noodzaakt (bijvoorbeeld in de kantoren van de klant). In dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe om de personen die namens MGS de dienst verstrekken, toegang te verlenen tot zijn kantoren en/of werkterrein en alle nodige faciliteiten ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de diensten.
 3. De werknemers van MGS vallen tijdens de uitvoering van de diensten onder het exclusieve werkgeversgezag van MGS, zonder dat hierdoor enige rechtsband ontstaat tussen deze werknemers en de klant. Binnen de grenzen van Artikel 31 §1 van de wet van 24/07/1987 is het de klant wel toegestaan om instructies aan voornoemde werknemers te geven die betrekking hebben op:

i.   De verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk; en
ii.  De uitvoering van de overeenkomst tussen MGS en de klant, op voorwaarde dat:

a. in een geschreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd werd bepaald welke instructies precies door de klant kunnen worden gegeven aan de werknemers van MGS (bijvoorbeeld een bijlage “Instructierechten” opgenomen in de offerte, bestelbon of overeenkomst); en
b. de instructierechten het werkgeversgezag van MGS niet uitholt; en
c. de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen MGS en de klant volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst; en
d. de klant onverwijld zijn ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk of leden van de vakbondsafvaardiging, naargelang het geval, op de hoogte brengt van het bestaan van deze overeenkomst en hen hiervan een afschrift bezorgt conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De instructierechten kunnen enkel worden gewijzigd mits schriftelijk akkoord tussen MGS en de klant. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de niet-naleving van bovenvermelde bepalingen en zal MGS integraal vrijwaren voor alle mogelijke schade, kosten en/of sancties die hieruit zouden voortvloeien of uit het feit dat de klant de werknemers van MGS als eigen personeel behandelt.

 1. Wat betreft de verplichtingen inzake welzijn op het werk, verbindt de klant zich er toe om MGS voorafgaand aan de dienstverlening alle inlichtingen te verschaffen om de veiligheid te verzekeren van de personen die namens MGS de dienst verstrekken, waaronder de naam en contactgegevens van zijn preventieadviseur of het hoofd van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), en op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen hiervan.
 2. Voor elke dienst die aan MGS wordt toevertrouwd, zal een contactpersoon, werknemer van MGS, aangewezen worden die zal toezien op de uitvoering van de taken. Bij eventuele problemen met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening zal de klant zich uitsluitend tot deze contactpersoon wenden, wiens naam op de bestelbon voor de betrokken diensten wordt vermeld of op een later tijdstip door MGS zal worden meegedeeld.
 3. De klant zal zich onthouden om, tijdens de uitvoering van de overeenkomst en een periode van 24 maanden volgend op de beëindiging hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, personen aan te werven waarop MGS beroep doet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of deze personen de hoedanigheid hebben van (voormalig) werknemer van MGS of zelfstandige dienstverlener. Onder het begrip “aanwerving” wordt verstaan:

i.    Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen deze personen en de klant; of
ii.   Deze persoon door een derde (bijvoorbeeld uitzendkantoor) ter beschikking laten stellen van de klant; of
iii.  Het afsluiten van een aannemingsovereenkomst met een derde die de betrokken persoon heeft aangeworven om diensten bij de klant te leveren.

Er is tevens sprake van een aanwerving door de klant indien deze aanwerving gebeurt door een derde die:

i.   Een dochter- of moedervennootschap is van de klant in de zin van art. 1:15 WVV;
ii.  Samen met de klant een consortium vormt in de zin van art. 1:19 WVV;
iii. Een verbonden- of geassocieerde vennootschap van de klant is in de zin van art. 1:20 WVV;
iv. Behoort tot de klantenportefeuille van de klant, indien de betrokken persoon door de klant aan haar klanten werd voorgesteld met het oog op aanwerving door deze laatsten.

Ingeval van niet-naleving van voormelde verplichting, zal de klant aan MGS een forfaitair overeengekomen schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bruto jaarloon van de betrokken persoon, met een minimumbedrag van €35.000. MGS behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de geleden schade deze forfaitaire schadevergoeding zou overtreffen.

 1. De diensten die door de klant aan MGS worden toevertrouwd, mogen niet de sluiting en/of de overdracht van (een gedeelte van) een onderneming met zich meebrengen, tenzij MGS hier voorafgaandelijk, schriftelijk mee ingestemd heeft. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, zal de klant MGS volledig vergoeden voor alle kosten die hieruit voortvloeien, waaronder, doch niet beperkt tot, de (ontslag)vergoedingen die aan de werknemer(s) van de onderneming verschuldigd zouden zijn, alle fiscale en sociale zekerheidskosten, enz.
 2. De verplichtingen van MGS zijn middellenverbintenissen, te beoordelen op basis van het principe van de “goede huisvader” principe (art. 1137 BW). In het kader van de dienstverlening is MGS enkel aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit zware fout(en), bedrog, fraude en/of grove nalatigheden van de personen die door MGS werden aangesteld. MGS zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, imagoschade, verlies van klanten,… De aansprakelijkheid van MGS is in ieder geval beperkt tot het gefactureerde bedrag, voor de betrokken diensten zoals vermeld op de bestelbon, dat tijdig door de klant aan MGS werd betaald tijdens de twaalf maanden die het schadegeval voorafgaan, met als absoluut maximum €1.000.000 per schadegeval en/of verzekeringsjaar, ongeacht de aard (lichamelijk, materieel,…) van de schade. Indien door de klant goederen aan MGS en/of haar aangestelden worden toevertrouwd, zal de aansprakelijkheid van MGS met betrekking tot deze goederen verder in geen geval een bedrag van €250.000 per schadegeval en/of per verzekeringsjaar overstijgen. MGS verbindt er zich in dit kader toe om alle nuttige verzekeringen dienaangaande af te sluiten, waaronder een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongevallenverzekering voor haar werknemers overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Iedere aanspraak tot schadevergoeding van de klant vervalt indien deze niet uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen volgend op de datum van kennisname aan MGS kenbaar wordt gemaakt per aangetekende brief.
 3. De klant zal tijdig aan MGS alle informatie, studies, documenten en technische gegevens overmaken die nodig of nuttig zijn de goede uitvoering van de diensten door MGS aan de klant. MGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit fouten of leemtes in deze documenten of informatie.
 4. MGS is voor de uitvoering van de diensten gerechtigd om beroep te doen op onderaannemers. MGS blijft in dergelijk geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de diensten van MGS aan een oplevering onderworpen zouden zijn, worden deze geacht stilzwijgend en definitief opgeleverd te zijn binnen de 15 dagen volgend op de einddatum zoals voorzien in de bestelbon. Het staat de klant vrij om, binnen voormelde termijn, een tegensprekelijke inspectie van de diensten te verzoeken. In dergelijk geval worden de diensten geacht voorlopig opgeleverd te zijn op de einddatum van de bestelbon en zullen MGS en de klant een lijst maken van af te werken of aan te vullen prestaties. Zodra deze lijst wordt afgewerkt, zullen MGS en de klant onverwijld overgaan tot de definitieve, uitdrukkelijke oplevering van de diensten. Via de uitdrukkelijke of stilzwijgende oplevering van de diensten, wordt tevens kwijting verleend aan MGS voor alle contractuele verplichtingen en worden de diensten geacht definitief aanvaard te zijn. Bijgevolg zal MGS na de definitieve oplevering enkel nog aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit fraude of bedrog van haar aangestelden.
 6. De diensten worden uitgevoerd tijdens de periodes zoals vermeld op de bestelbon. Het is de klant niet toegestaan om de uitvoering van de diensten te schorsen tijdens deze periode, behalve ingeval van overmacht. Geen enkele schadevergoeding zal verschuldigd zijn indien de schorsing of de ontbinding van de overeenkomst het gevolg is van overmacht in hoofde van MGS of de klant.
 7. MGS is gerechtigd om de bestelbon en/of overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder schadevergoeding of voorafgaandelijke ingebrekestelling te beëindigen per aangetekende brief indien:

i.    Voor de uitvoering van de betrokken diensten een erkenning, goedkeuring of inschrijving vereist is en MGS niet langer aan deze formaliteiten zou voldoen; of
ii.   De klant zich in een toestand van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in een toestand van kennelijke insolvabiliteit;
iii.  De klant in gebreke blijft om vervallen facturen te betalen, ongeacht op welke diensten deze facturen betrekking hebben;
iv.  De klant nalaat om andere contractuele verplichtingen te voldoen binnen de termijn voorzien in de ingebrekestelling van MGS.

In alle bovenstaande gevallen zal de klant gehouden zijn om de geleverde prestaties tot op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst en/of bestelbon te vergoeden. In de gevallen ii, iii, iv zal de klant MGS tevens schadeloos stellen voor de schade en kosten die voortvloeien uit de beëindiging, waaronder de inkomstenderving voor de resterende duur van de overeenkomst en/of bestelbon.

 1. De klant zal binnen de 15 kalenderdagen volgend op de aanvang van de bestelbon aan MGS alle informatie bezorgen die noodzakelijk is voor de opmaak van de factuur, waaronder een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order). Indien deze informatie niet tijdig wordt overgemaakt, ontslaat dit de klant niet van zijn verplichting om het gefactureerde bedrag integraal te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien een nieuwe factuur moet worden opgemaakt omdat de klant niet tijdig de noodzakelijke informatie aan MGS heeft bezorgd, dan behoudt MGS zich het recht voor om bijkomende administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.
 2. De facturen van MGS zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de facturen niet via overschrijving of domiciliëring worden betaald, vallen de inningskosten ten laste van de klant. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal in dergelijk geval van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van €125 en een maximum van €12.500. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden. MGS is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief verwijlintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van de bedragen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken. Bij gebrek aan tijdige betaling, is MGS tevens gerechtigd om alle lopende opdrachten op te schorten of als ontbonden te beschouwen, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. De klant zal MGS vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
 3. Facturen kunnen slechts betwist worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven waarin omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Een eventuele betwisting schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op. Bovendien is het de klant niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering van de factuur te brengen. Facturen die niet tijdig formeel worden betwist, worden geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Schriftelijke toegekende betalingsmodaliteiten vervallen van rechtswege ingeval van (i) gerechtelijke invordering door MGS van de openstaande facturen of (ii) schriftelijke ingebrekestelling wegens niet naleving van contractuele afspraken door de klant of (iii) dagvaarding van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid lastens de klant of (iv) andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de klant. In zulke gevallen worden alle facturen van rechtswege opeisbaar, ongeacht of deze reeds vervallen zijn. MGS is, ingeval van laattijdige betaling, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot op het ogenblik dat de facturen integraal worden betaald. Alle schade die hieruit voortvloeit, valt ten laste van de klant.
 4. Elke partij zal een overeenkomst neergelegd in een bestelbon kunnen beëindigen, mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van 3 maanden, die per aangetekend schrijven aan de andere partij zal worden ter kennis gebracht. In ieder geval, zelfs indien een dergelijke opzegging werd betekend, zullen de bepalingen van de eventuele andere bestelbonnen onverminderd van kracht blijven.
 5. De klant verbindt er zich toe om een “alle risico’s”-verzekering af te sluiten voor zijn eigen goederen. Een verzekeringsattest zal op eerste verzoek van MGS aan haar voorgelegd moeten worden.
 6. De diensten van MGS zullen worden gefactureerd overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de overeenkomst. De overeengekomen prijzen zijn vaststaand, maar kunnen door MGS eenzijdig worden aangepast in één van volgende gevallen:

i.   Indexering. Op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst, is het MGS toegestaan om de prijs te verhogen in functie van de consumptieprijsindex (basis 2004 = 100), volgens de volgende clausule: P = P° x (I/I°)

P° = oud tarief van toepassing op het ogenblik van de herziening (Basisprijs)
I = nieuwe consumptie-index op ogenblik van herziening
I° = oude index.

ii.  Algemene loonsverhogingen en/of kostenverhoging. MGS is gemachtigd de prijs te verhogen indien zij daartoe genoopt wordt wegens:

a. algemene loonsverhogingen die voortvloeien uit wetswijzigingen, CAO onderhandelingen en/of overschrijding van de spilindex; en/of
b. algemene kostenverhogingen die voortvloeien uit wijzigingen van de RSZ, bedrijfsvoorheffing, Inkomstenbelasting of iedere door de overheid ingevoerde en/of gewijzigde taks, belasting, bijdrage of kost.

 1. Indien, naar aanleiding van een betwisting, één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de commerciële overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard door de bevoegde rechtbanken, blijven deze bepalingen bindend binnen de wettelijke grenzen en zal de rechter gemachtigd zijn om, voor zover noodzakelijk, het toepassingsgebied te matigen. De overige bepalingen blijven in dergelijk geval onverkort van kracht.
 2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en verbinden alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Elk geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van hun overeenkomst (m.i.v. deze algemene voorwaarden), behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel. Het Belgische Recht zal exclusief van toepassing zijn.