Algemene voorwaarden « Uitzendarbeid » – Manpower Belgium

Print Friendly, PDF & Email
 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief CAO nr. 108 dd. 16/07/2013 en de CAO’s van PC 322 uitzendarbeid.
 2. De uitzendkrachten worden door Manpower Belgium NV (hierna « Manpower ») ter beschikking gesteld onder de voorwaarden, zoals overeengekomen bij de aanvraag en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Manpower.  Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen Manpower en de gebruiker.
 3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 22 – gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Manpower en Manpower kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
 4. Overeenkomstig de CAO nr. 38quater van 14/07/1999, mag Manpower de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.
 5. De gebruiker verbindt er zich toe, bij aanvang en tijdens de duur van het contract, alle noodzakelijke informatie en elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan Manpower. Zonder exhaustief te zijn, betreft dit onder meer de mededeling van de informatie over :
  – de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;
  – de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
  – de activiteiten, de werk-post, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluatie, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  – mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
  – een eventueel arbeidsongeval;
  – de aangifte van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht en dit ten laatste 1 uur voor de start van de voorziene tewerkstelling;
  – de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
  – de niet-hernieuwing van een opdracht en de redenen voor niet hernieuwing.
  Een contract kan slecht geannuleerd worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Manpower en enkel indien het contract nog niet ondertekend is door de uitzendkracht en het werk nog niet werd aangevat. Verzoeken tot annulering na 16u op de werkdag voorafgaand aan de start van het contract en/of buiten de openingsuren van Manpower zijn onder geen enkel beding aanvaardbaar.
  De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, laattijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, kosten en/of verliezen hierdoor veroorzaakt (zowel op vlak van het arbeidsrecht en fiscaal recht als het sociale zekerheidsrecht), geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 6. De gebruiker is als enige aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van reden en termijnen voor uitzendarbeid; in dat kader zorgt hij voor de door de wet verplichte toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
 7. Opeenvolgende dag-contracten zijn toegelaten voor zover in hoofde van de gebruiker een nood aan flexibiliteit is conform de wetgeving en de uitvoerende cao’s. De nood aan flexibiliteit bestaat om één van de volgende redenen: wanneer het werkvolume bij de gebruiker hetzij 1° grotendeels afhankelijk is van externe factoren, hetzij 2° sterk fluctueert, hetzij 3° gekoppeld is aan de aard van de opdracht. De gebruiker is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Manpower heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met de voormelde bepalingen in dit artikel er toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dag-contracten kan Manpower gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de gebruiker verantwoordelijk is voor het bepalen en bewijzen van de nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat Manpower de kost van de sanctie (zijnde het bedrag van het loon, in de ruime zin, vermeerderd met de contractueel bepaalde coëfficiënt) alsook een redelijke administratieve kost ten bedrage van 250€ zal factureren aan de gebruiker.
 8. Motief instroom. A) De gebruiker moet het uitzendbureau schriftelijk meedelen of het gaat om de eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging onder motief instroom om de bepaalde werkpost in te vullen. B) De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand. C) Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie voorzien onder punt B, stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de gebruiker, stemmen partijen in dat Manpower de kost van de sanctie (zijnde het bedrag van het loon, in de ruime zin, tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie, vermeerderd met de contractueel bepaalde coëfficiënt), alsook een redelijke administratieve kost ten bedrage van 250€ zal factureren aan de gebruiker.
 9. Manpower is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.
 10. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Manpower in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de gebruiker Manpower hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Manpower aan de gebruiker.
 11. De gebruiker mag de uitzendkrachten van Manpower enkel inzetten voor de uitvoering van zijn eigen activiteiten en mag hen in geen geval ter beschikking stellen van derde partijen. Prestaties bij een derde partij zijn slechts toegestaan mits naleving van de wettelijke bepalingen (onder meer art 31 van de wet van 24 juli 1987). De gebruiker is als enige aansprakelijk voor elke onregelmatigheid ter zake en zal Manpower vrijwaren tegen alle mogelijke claims ingevolge onrechtmatige terbeschikkingstelling of verdoken uitzendarbeid, inclusief eventuele sancties, die Manpower ten laste worden gelegd door overheidsinstanties (sociale zekerheid, fiscaal, …). Alle kosten en schade die Manpower hierdoor lijdt, vallen eveneens volledig ten laste van de gebruiker.
 12. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid etc. Indien de gebruiker ploegenarbeid, nachtarbeid, full continu-regimes of andere nieuwe arbeidsregimes heeft ingevoerd, zal hij Manpower informeren over de wijze waarop deze moeten worden toegepast voor de uitzendkrachten, alsook zelf bijhouden welke rechtzettingen er aan het eind van de referteperiode voor de uitzendkracht moeten gebeuren en dit op eigen initiatief aan Manpower meedelen op het einde van de referteperiode. De gebruiker aanvaardt dat elke bijbetaling van loon of overurenloon, of ze nu door de gebruiker zelf doorgegeven zijn, dan wel als Manpower verplicht wordt tot bijbetaling, om welke reden ook, aan de gebruiker zullen worden gefactureerd aan de coëfficiënt van toepassing op moment van de rechtzetting.
 13. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Manpower is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker en evenmin in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen die aan de uitzendkracht werden toevertrouwd. Manpower is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan.
 14. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Verzekeringen en andere voordelen worden niet als looncomponent beschouwd. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Manpower. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, laattijdig, onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 15. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werk-post, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Manpower over te maken. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Manpower werd afgesloten.
 16. Indien een uitzendkracht betrokken is in een arbeidsongeval, zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, Manpower onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de aangifte van het arbeidsongeval. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.
 17. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekende klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadelen van Manpower kunnen inroepen en zal Manpower de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.
 18. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Manpower niet in de weg staat. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals op geautomatiseerde of elektronische wijze doorgegeven aan Manpower, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 19. De facturatie gebeurt op basis van:
  – de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden uitsluitend door toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en betaalde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, etc., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.
  – de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door Manpower eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit is eveneens het geval bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
  – de overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 14 van deze voorwaarden;
  – verhoogd met de toepasselijke BTW
  Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, shifturen, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of dezelfde coëfficiënt als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.
 20. Teneinde Manpower toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de klant voor de start en ten allerlaatste op de eerste dag van tewerkstelling van de uitzendkracht, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan Manpower, waaronder, maar niet uitsluitend, het correcte PO-nummer dat op de factuur moet worden vermeld. Het niet bezorgen van een correct PO nummer ontslaat de klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn.  Indien een her-facturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgegeven van de noodzakelijke facturatie gegevens, waaronder een correct PO-nummer, dan behoudt Manpower zich het recht voor om deze extra administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.
 21. De facturen van Manpower zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum op de hoofdzetel van Manpower, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving of  domiciliëring, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125€ en een maximum van 12.500€ indien een factuur langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Manpower is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief nalatigheidsintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van alle bedragen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.
 22. Facturen kunnen slechts betwist worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het is de gebruiker niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering te brengen. Eventuele bezwaren kunnen de opeisbaarheid van de facturen niet opschorten. Na verloop van deze termijn is geen formeel protest van de factuur meer mogelijk en wordt zij geacht te zijn aanvaard. Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit vervalt van rechtswege van zodra Manpower moet overgaan tot gerechtelijke invordering van de openstaande facturen. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker, komen de door Manpower toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle openstaande alsook alle nog niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. Ingeval van niet-betaling van de vervallen facturen zal Manpower gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop de vervallen facturen vereffend zijn. Alle mogelijke vorderingen tot schade ten gevolge van eventuele hieruit volgende aansprakelijkheidsvorderingen, zowel contractueel als extra contractueel, zullen integraal ten laste zijn van gebruiker. De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen.
 23. Tot waarborg van de terugbetaling van alle verschuldigde sommen, geeft de klant ten voordele van de Manpower in pand:
  – alle huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover of bij Manpower, waarvan Manpower, als schuldenaar van de schuldvorderingen, hierbij uitdrukkelijk erkent kennis te nemen van dit pand,
  – alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer handelsvorderingen en andere vorderingen op cliënten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet- of andere financiële instellingen, vorderingen aangaande schadevergoedingen, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, vergoedingen met betrekking tot de sociale zekerheid, of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale reglementering.
 24. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Manpower het recht om de lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaandelijke opzeg als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 25. In geval van voortijdige aanwerving door de gebruiker: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van minimum 125 voltijds gewerkte RSZ-dagen, zonder schriftelijk akkoord van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan Manpower, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht, met een minimumbedrag van 6.500€.  Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Manpower dat de schade geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties, evenals de gederfde winst voor Manpower. Bovendien behoudt Manpower zich onverminderd het recht voor om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is of binnen de 6 maanden na het einde van het laatste uitzendcontract, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 125 voltijds gewerkte RSZ-dagen verstreken zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe Manpower vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.
  Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding:
  – het aangaan van een arbeidsovereenkomst of enige andere vorm van samenwerking door de gebruiker met de uitzendkracht.
  – het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een uitzendkantoor).
  – het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven.
  – het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, in overeenstemming met titel II, Hoofdstuk II van het Wetboek Vennootschappen.
  – het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij die derde behoort tot de klantenportefeuille van de gebruiker.
  Wordt verstaan onder uitzendkracht:
  – de door Manpower geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
  – de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker.
  Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:
  – indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 13/3 x 13,92.
  – indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende uurloon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 13/3 x 13,92.
 26. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige aanwerving, zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, aan Manpower een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Manpower zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125€ per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en Manpower ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Manpower behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
 27. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en hebben voorrang op alle andere, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. Deze voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten.
 28. De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de algehele verkoopsvoorwaarden met zich mee.
 29. De overeenkomst verbindt alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.
 30. Elk geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, de interpretatie, uitvoering of beëindiging van hun overeenkomst, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Enkel het Belgische Recht zal van toepassing zijn.

Manpower (Belgium) NV – Algemene Voorwaarden Uitzendarbeid – Versie November 2017 – LEG/6/1/NL