Algemene voorwaarden « Permanent Placement » – Manpower Belgium

Print Friendly, PDF & Email

Manpower (Belgium) NV – Versie juni 2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving en selectie tussen Manpower en de klant, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn zodra Manpower aan de klant een kandidaat voorstelt. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra Manpower diens gegevens doorstuurt, ongeacht de wijze van verzending.
 2. Manpower zal de kandidaat onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen zoals gangbaar in de sector. Dit ontslaat de klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en verplichting om, alvorens een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 3. De klant verbindt er zich toe om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de opdracht van Manpower, waaronder, doch niet beperkt tot, een volledige omschrijving van de openstaande vacature en de gewenste competenties. De klant zal de kandidaten op een correcte en respectvolle wijze behandelen en geen handelingen stellen die de privacy van de kandidaat schenden, discriminerend zijn of om een andere redenen onwettig zijn.
 4. Elke voorstelling van een kandidaat is strikt vertrouwelijk. De klant zal zich onthouden om gegevens van kandidaten aan derden (verbonden vennootschappen, klanten, onderaannemers, …) over te maken of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de klant deze verplichtingen niet naleeft en de betrokken derde op basis hiervan een overeenkomst met de kandidaat afsluit, zal de klant aan Manpower de volledige fee betalen waarop Manpower gerechtigd zou zijn indien de kandidaat met de klant zelf een overeenkomst zou hebben afgesloten.
 5. De totale fee van Manpower is verschuldigd zodra de klant binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling een overeenkomst met de kandidaat heeft afgesloten, ongeacht of dit (i) een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft, (ii) een arbeidsovereenkomst of overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening betreft (iii) de functie waartoe de overeenkomst wordt afgesloten of (iv) afhankelijk wordt gesteld van een opschortende of ontbindende voorwaarde.
 6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bedraagt de fee van Manpower voor werving en selectie van een kandidaat:
  • 21,5% (jaarlijks salarispakket kandidaat ≤ €32.000) ;
  • 24,5% (jaarlijks salarispakket kandidaat >€32.000 en ≤ €41.000) ;
  • 26% (jaarlijks salarispakket kandidaat >€41.000 € en ≤ €50.000) ;
  • 28% (jaarlijks salarispakket kandidaat > €50.000).

De fee wordt berekend op het verwachte salarispakket van de kandidaat voor het eerste jaar van tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het jaarlijks salarispakket van een voltijdse betrekking in aanmerking genomen. Het jaarlijks salarispakket van de kandidaat/werknemer omvat het bruto jaarloon, premies of commissies, vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversbijdragen in verzekeringen, vergoeding voor een bedrijfswagen (t.w.v. €6.000 per jaar), verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques en alle andere voordelen welke aan de kandidaat worden toegekend. Indien de kandidaat als zelfstandige werkt, omvat dit pakket alle vergoedingen, winsten, baten en andere bijkomende voordelen waartoe de zelfstandige gerechtigd is.

         Bijkomende kosten, zoals publicatiekosten, assessmentvergoedingen, verblijfskosten en transportvergoeding voor verplaatsingen naar het buitenland worden afzonderlijk gefactureerd.

 1. De klant verbindt er zich toe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ondertekening, Manpower een kopie van de overeenkomst met de kandidaat te bezorgen opdat Manpower het jaarlijks salarispakket kan berekenen. Indien dit niet gebeurt, is Manpower gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding aan de klant te factureren ten belope van €15.000 (excl. BTW), onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen op basis van de geleden schade. Binnen deze termijn, zal de klant aan Manpower ook alle overige informatie bezorgen die noodzakelijk is voor de opmaak van de factuur, waaronder een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order).  Indien deze informatie niet tijdig wordt overgemaakt, ontslaat dit de klant niet van zijn verplichting om het gefactureerde bedrag integraal te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien een nieuwe factuur moet worden opgemaakt omdat de klant niet tijdig de noodzakelijke informatie aan Manpower heeft bezorgd, dan behoudt Manpower zich het recht voor om hiervoor bijkomende administratieve kosten aan te rekenen.
 2. De facturen van Manpower zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de hoofdzetel van Manpower, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving of  domiciliëring. Indien de facturen, met voorafgaandelijk akkoord van Manpower, op een andere wijze worden betaald, worden de inningskosten ten laste van de klant gelegd. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met interesten aan een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het gefactureerde bedrag, met een minimum van €125 en een maximum van €12.500. Ten slotte zullen, bij gebrek aan een tijdige betaling van een factuur, alle andere facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, ongeacht of deze reeds vervallen zijn en eventuele betalingsvoorwaarden die werden overeengekomen. Manpower is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief nalatigheidsintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van eventuele betalingen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.
 3. Facturen kunnen slechts betwist worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven waarin omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Een eventuele betwisting schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op. Bovendien is het de klant niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering van de factuur te brengen. Facturen die niet tijdig formeel worden betwist, worden geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Schriftelijk toegekende betalingsmodaliteiten vervallen van rechtswege ingeval van (i) gerechtelijke invordering door Manpower van de openstaande facturen of (ii) schriftelijke ingebrekestelling wegens niet naleving van contractuele afspraken door de klant of (iii) dagvaarding van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid lastens de klant of (iv) andere tekenen van insolvabiliteit van de klant. In zulke gevallen worden alle facturen van rechtswege opeisbaar, ongeacht of deze reeds vervallen zijn. Manpower is, ingeval van laattijdige betaling, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot op het ogenblik dat de facturen integraal worden betaald. Alle schade die hieruit voortvloeit, valt ten laste van de klant.
 4. Manpower is niet aansprakelijk voor indirecte schade of indien blijkt dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, behalve ingeval van zware fout of fraude in hoofde van Manpower. De aansprakelijkheid van Manpower, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de door de klant tijdig betaalde factuur voor de betrokken bemiddelingsopdracht, met als absoluut maximum een bedrag van €100.000 per schadegeval en/of per verzekeringsjaar. Manpower is evenmin aansprakelijk indien de overeenkomst met een buitenlandse kandidaat dient te worden stopgezet wegens het ontbreken van een geldige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart. Ten slotte zal Manpower in geen geval aansprakelijk zijn voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar werden voorgesteld. De klant zal in dit kader Manpower vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden.
 5. Als de arbeidsovereenkomst/zelfstandige dienstverleningsovereenkomst met de kandidaat binnen de 12 weken volgend op de aanvang wordt beëindigd, zal Manpower naar eigen keuze, hetzij eenmalig kosteloos voor de betreffende vacature een nieuwe kandidaat zoeken en voorstellen, hetzij aan de klant een deel van de succes-fee (1/2 van de totale fee) terugbetalen pro rata het aantal gewerkte weken. Indien Manpower voor deze laatste optie kiest, wordt een bedrag terugbetaald gelijk aan 8,32% van de succes-fee voor iedere volledige week dat de kandidaat binnen de garantieperiode (12 weken) niet werd tewerkgesteld. Manpower behoudt zich het recht voor om onbetaalde bedragen, nalatigheidsintresten en invorderingskosten (inclusief gerechts- en advocatenkosten), van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling in te houden van voornoemd bedrag. Feestdagen, ziekte en andere gelijkgestelde dagen maken integraal deel uit van de garantieperiode.

De garantie is niet van toepassing indien de arbeidsovereenkomst/zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen de klant en de kandidaat wordt beëindigd:

 1. Door de klant omwille van een reden die geen betrekking heeft op de kwalificaties, vaardigheden of het gedrag van de kandidaat;
 2. Door de kandidaat omwille van dringende reden in hoofde van de klant;
 3. Wegens het niet vervullen van een opschortende of ontbindende voorwaarde;
 4. Wegens het feit dat de kandidaat niet (langer) over de nodige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart beschikt;
 5. In onderling overleg tussen de klant en kandidaat;

De garantie zal evenmin van toepassing zijn indien de contractuele bepalingen (m.i.v. deze algemene voorwaarden) door de klant niet worden nageleefd.

De klant draagt de bewijslast in verband met bovenstaande uitsluitingsgevallen.

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard door de bevoegde rechtbanken, blijven deze bepalingen bindend binnen de wettelijke grenzen en zal de rechter gemachtigd zijn om, voor zover noodzakelijk, het toepassingsgebied te matigen. De overige bepalingen blijven in dergelijk geval onverkort van kracht.
 2. Elk geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van hun overeenkomst (m.i.v. deze algemene voorwaarden), behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel. Het Belgische Recht zal exclusief van toepassing zijn.