Algemene voorwaarden « Permanent Placement » – Manpower Belgium

Print Friendly, PDF & Email
 1. « Manpower Permanent Placement » (hierna « Manpower ») is een afdeling van Manpower (Belgium) NV en levert diensten van werving en selectie van personeel met het oog op een vaste betrekking bij de klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen Manpower en de klant, met uitsluiting van alle andere, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De overige clausules, waarvan niet schriftelijk afgeweken is, blijven onverminderd van toepassing. De overeenkomst komt tot stand en de algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de klant, zodra Manpower een kandidaat heeft voorgesteld aan de klant. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra Manpower diens gegevens heeft doorgestuurd aan de klant, en dit ongeacht de wijze van verzending. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zal een kandidaat, waarvan de kandidatuur door de klant wordt doorgestuurd, geacht automatisch te zijn voorgesteld door Manpower, zodra Manpower de kandidatuur heeft ontvangen van de klant.
 3. Manpower zal de nodige inspanning leveren om elke voorgestelde kandidaat te onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen, die algemeen gangbaar zijn in de sector. Dit ontslaat de klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en zijn plicht om, voor het aangaan van een overeenkomst met de kandidaat, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 4. De klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de bemiddelingsopdracht, waaronder, maar niet exclusief, een correcte en volledige beschrijving van de openstaande functie en de gewenste competenties. Tevens zal de klant de kandidaten op een correcte en respectvolle wijze behandelen en geen handelingen stellen die een inbreuk betekenen op de privacy van de kandidaat, die discriminerend zijn of om andere redenen onwettig zijn.
 5. Elke voorstelling van een kandidaat is strikt vertrouwelijk en het is de klant verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien een inbreuk op dit artikel resulteert in de tewerkstelling van een kandidaat door een derde, zal de klant de volledige vergoeding betalen waarop Manpower aanspraak zou hebben kunnen maken wanneer de klant de betrokkene zelf zou hebben tewerkgesteld. Onder een derde wordt mede verstaan een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt.
 6. De totale fee van Manpower wordt betaalbaar van zodra de kandidaat wordt tewerkgesteld en dit voor elke tewerkstelling die valt binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling van de kandidaat. Een kandidaat wordt geacht te zijn tewerkgesteld van zodra de overeenkomst tussen hem en de klant is ondertekend en dit ongeacht of het gaat om tewerkstelling in dienstverband met overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, dan wel via een derde of als zelfstandige. De tewerkstelling vindt bovendien plaats onafgezien van het feit of ze afhankelijk wordt gesteld van een opschortende of ontbindende voorwaarde.
 7. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bedraagt de totale fee van Manpower voor werving en selectie van een kandidaat :
  – 19,5% bij een jaarloon t.e.m. 32.000 € ;
  – 22% bij een jaarloon tussen 32.001 € tot 41.000 € ;
  – 23,5% bij een jaarloon tussen 41.001 € en 50.000 € ;
  – 25% bij een jaarloon vanaf 50.001 €.
  Deze wordt berekend op het verwachte jaarlijkse remuneratiepakket van de kandidaat voor het eerste jaar van tewerkstelling. Bij Part-Time-tewerkstelling wordt de vergoeding berekend op het jaarlijks remuneratiepakket dat overeenkomt met een full-time betrekking.
  Onder het begrip « Jaarlijks Remuneratiepakket » wordt verstaan het bruto jaarloon aangeboden aan de kandidaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke premie of commissie, vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversbijdragen in verzekeringen, vergoeding voor een bedrijfswagen (t.w.v. 6000€ per jaar), verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques en alle andere voordelen welke aan de kandidaat zullen worden toegekend indien het arbeiders en/of bedienden betreft. Indien de kandidaat als zelfstandige wordt tewerkgesteld zullen alle hem toegekende opbrengsten, winsten en baten in aanmerking worden genomen, alsook alle mogelijke andere bijkomende voordelen.
  Bovenop deze vergoeding kunnen ook nog de publicatiekosten in de geschreven pers, de verblijfskost en/of transportvergoeding in het buitenland en de assessmentvergoeding gefactureerd worden.
 8. De klant verbindt zich ertoe om Manpower in te lichten over de tewerkstelling binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de kandidaat en om Manpower binnen diezelfde termijn een kopie van die overeenkomst over te maken. Indien dit niet gebeurt zal Manpower een forfaitair overeengekomen schadevergoeding aan de klant factureren ten bedrage van 15000€ (excl. BTW). Manpower behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
 9. Teneinde Manpower toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de klant binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de kandidaat, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan Manpower, waaronder, maar niet uitsluitend, een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order).  Het niet bezorgen van een correct PO-nummer ontslaat de klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn.  Indien een herfacturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgegeven van de noodzakelijke facturatie gegevens, waaronder een correct PO-nummer, dan behoudt Manpower zich het recht voor om deze extra administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.
 10. De facturen van Manpower zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving of domiciliëring, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125,00€ en een maximum van 12.500,00€ indien een factuur langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Manpower is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief laattijdigheidsintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van alle bedragen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.
 11. Elke factuur van Manpower is door de klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekend schrijven, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet.
 12. De klant verbindt zich ertoe de invorderingskosten te dragen van Manpower indien een factuur onbetaald blijft 15 dagen na factuurdatum. Gelijktijdig heeft Manpower op dat ogenblik het recht om alle lopende opdrachten op te schorten of zelfs als ontbonden te beschouwen en dit zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. De klant zal Manpower ook vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Manpower hierdoor zou kunnen lijden.
 13. Tot waarborg van de terugbetaling van alle verschuldigde sommen, geeft de klant ten voordele van de Manpower in pand:
  alle huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover of bij Manpower, waarvan Manpower, als schuldenaar van de schuldvorderingen, hierbij uitdrukkelijk erkent kennis te nemen van dit pand,
  alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer handelsvorderingen en andere vorderingen op cliënten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet- of andere financiële instellingen, vorderingen aangaande schadevergoedingen, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, vergoedingen met betrekking tot de sociale zekerheid, of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale reglementering.
 14. Op grond van art. 1226 ev. Burgerlijk Wetboek zal de klant die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan Manpower een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Manpower zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de klant en Manpower ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve of onvolledige inlichtingen door de klant verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Manpower behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
 15. Manpower is niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, tenzij blijkt dat er een zware fout of fraude bestaat in hoofde van Manpower. De aansprakelijkheid van Manpower, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van door de klant tijdig betaalde factuur voor de betrokken bemiddelingsopdracht. Manpower is evenmin aansprakelijk indien een buitenlandse kandidaat het werk niet kan aanvatten of verderzetten wegens het ontbreken van de nodige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart. Daarnaast is Manpower in geen geval aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten, waarvoor zij bemiddeld heeft. De klant zal Manpower vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid en schade ten opzichte van derden.
 16. Degressieve Garantiebepaling: Als de arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt beëindigd binnen de 12 weken na de aanvang van de indiensttreding, zal Manpower naar eigen keuze, hetzij eenmalig kosteloos een nieuwe kandidaat zoeken en voorstellen, hetzij aan de klant een deel van de succes-fee terugbetalen. Het eventueel terug te betalen bedrag wordt pro rata berekend op de door de klant betaalde succes-fee (hetzij op ½ van de totale fee). Dit bedrag is gelijk aan 8,32% van de succes-fee voor iedere volledige week dat de kandidaat binnen deze 12 weken niet werd tewerkgesteld. Manpower behoudt zich het recht voor om alle eventuele onbetaalde bedragen, nalatigheidsintresten en invorderingskosten (inclusief gerechts- en advocatenkosten), van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling in te houden van elk eventueel terug te betalen bedrag.
  De garantietermijn bedraagt steeds 12 weken vanaf de indiensttreding, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. Deze garantietermijn is gebaseerd op de datum van indiensttreding, zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst (of als zelfstandige) en de datum van de eventuele beëindiging van deze overeenkomst. De feestdagen, ziektedagen en andere gelijkgestelde dagen maken integraal deel uit van deze periode van 12 weken.
  Deze degressieve garantiebepaling is niet van toepassing indien:
  a.  Een tewerkstelling wordt voor de start ingetrokken door de klant zonder geldige en aantoonbare reden;
  b.  De reden van opzegging geen betrekking heeft op de kwalificaties, vaardigheden of het gedrag van de kandidaat;
  c.  De kandidaat overbodig is geworden, ingevolge operationele redenen of herstructurering;
  d.  De stopzetting het gevolg is van een dringende reden in hoofde van de klant;
  e.  De stopzetting het gevolg is van het niet vervullen van de opschortende of ontbindende voorwaarde in de overeenkomst die de klant sluit met de kandidaat;
  f.  De overeenkomst met een buitenlandse werknemer niet kan aanvangen of voortgezet worden wegens het ontbrekende van de nodige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart;
  g.  De arbeidsovereenkomst wordt stopgezet in onderling overleg;
  h.  Een factuur niet wordt betaald aan Manpower conform de termijn in artikel 10;
  i.   Manpower niet binnen de 14 dagen na de beëindiging van de tewerkstelling daarvan per aangetekend schrijven wordt verwittigd, en dit met toelichting van de reden(en) van beëindiging;
  j.  De klant de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5 geschonden heeft.
 17. Indien, naar aanleiding van een betwisting, één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de commerciële overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar verklaard wordt door het bevoegde gerecht, blijven dergelijke ongeldige bepalingen bindend binnen de grenzen van de wet. Deze ongeldigheid doet evenmin afbreuk aan de overige bepalingen van het contract. Deze blijven onverminderd van kracht en zullen worden toegepast teneinde de geest, de context en de doelstellingen van het contract te bewaren.
 18. De overeenkomst verbindt alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.
 19. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Enkel het Belgische Recht zal van toepassing zijn.

© Manpower (Belgium) NV – Algemene Voorwaarden Permanent Placement – Versie Januari 2019 – LEG/7/2/NL