Algemene voorwaarden « Permanent Placement » – Experis Belgium

Print Friendly, PDF & Email

Experis (Belgium) NV – Versie Juli 2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen Experis en de klant, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn zodra Experis aan de klant een kandidaat voorstelt. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra Experis diens gegevens doorstuurt naar de klant, ongeacht de wijze van verzending.
 2. Experis zal de kandidaat onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen zoals gangbaar in de sector. Dit ontslaat de klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en verplichting om, alvorens een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 3. De klant verbindt er zich toe om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de opdracht van Experis, waaronder, doch niet beperkt tot, een volledige omschrijving van de openstaande vacature en de gewenste competenties. De klant zal de kandidaten op een correcte en respectvolle wijze behandelen en geen handelingen stellen die de privacy van de kandidaat schenden, discriminerend zijn of om een andere redenen onwettig zijn.
 4. Elke voorstelling van een kandidaat is strikt vertrouwelijk. De klant zal zich onthouden om gegevens van kandidaten aan derden (verbonden vennootschappen, klanten, onderaannemers, …) over te maken of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de klant deze verplichtingen niet naleeft en de betrokken derde op basis hiervan een overeenkomst met de kandidaat afsluit, zal de klant aan Experis de volledige fee betalen waarop Experis gerechtigd zou zijn indien de kandidaat met de klant zelf een overeenkomst zou hebben afgesloten.
 5. De totale fee van Experis is verschuldigd zodra de klant binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling een overeenkomst met de kandidaat heeft afgesloten, ongeacht of dit (i) een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft, (ii) een arbeidsovereenkomst of overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening betreft of (iii) afhankelijk wordt gesteld van een opschortende of ontbindende voorwaarde.
 6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, omvat de fee van Experis voor werving en selectie van een kandidaat:
 • Opstartkost: Zodra de klant aan Experis een rekruteringsopdracht heeft toevertrouwd, is een forfaitaire vergoeding van €1.500 verschuldigd teneinde de initiële kosten (o.m. publicatie van de vacature) te dekken. Deze vergoeding is door Experis definitief verworven en wordt niet terugbetaald. Bij een effectieve rekrutering van de kandidaat die door Experis wordt voorgesteld, wordt dit bedrag in mindering gebracht van de verschuldigde selectie-fee.
 • Selectie-fee: de vergoeding voor de werving en selectie van een kandidaat bedraagt 25%. Deze fee wordt berekend op het verwachte salarispakket van de kandidaat voor het eerste jaar van tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het jaarlijks salarispakket van een voltijdse betrekking in aanmerking genomen. Het jaarlijks salarispakket van de kandidaat/werknemer omvat het bruto jaarloon, premies of commissies, vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversbijdragen in verzekeringen, vergoeding voor een bedrijfswagen (t.w.v. €6.000 per jaar), verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques en alle andere voordelen welke aan de kandidaat worden toegekend. Indien de kandidaat als zelfstandige werkt, omvat dit pakket alle vergoedingen, winsten, baten en andere bijkomende voordelen waartoe de zelfstandige gerechtigd is.

Bijkomende kosten, zoals publicatiekosten, assessmentvergoedingen, verblijfskosten en transportvergoeding voor verplaatsingen naar het buitenland worden afzonderlijk gefactureerd.

 1. De klant verbindt er zich toe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ondertekening, Experis een kopie van de overeenkomst met de kandidaat te bezorgen opdat Experis het jaarlijks salarispakket kan berekenen. Indien dit niet gebeurt, is Experis gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding aan de klant te factureren ten belope van €15.000 (excl. BTW), onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen op basis van de geleden schade. Binnen deze termijn, zal de klant aan Experis tevens alle overige informatie bezorgen die noodzakelijk is voor de opmaak van de factuur, waaronder een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order).  Indien deze informatie niet tijdig wordt overgemaakt, ontslaat dit de klant niet van zijn verplichting om het gefactureerde bedrag integraal te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien een nieuwe factuur moet worden opgemaakt omdat de klant niet tijdig de noodzakelijke informatie aan Experis heeft bezorgd, dan behoudt Experis zich het recht voor om bijkomende administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.
 2. De facturen van Experis zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de facturen niet via overschrijving of domiciliëring worden betaald, vallen de inningskosten ten laste van de klant. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal in dergelijk geval van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van €125 en een maximum van €12.500. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Experis is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief verwijlintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van de bedragen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken. Bij gebrek aan tijdige betaling, is Experis tevens gerechtigd om alle lopende opdrachten op te schorten of als ontbonden te beschouwen, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. De klant zal Experis vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
 3. Elke factuur van Experis wordt geacht definitief aanvaard te zijn indien deze niet binnen de 8 dagen na ontvangst wordt betwist per aangetekend schrijven, met uiteenzetting van de redenen van betwisting.
 4. Experis is niet aansprakelijk voor indirecte schade of indien blijkt dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, behalve ingeval van zware fout of fraude in hoofde van Experis. De aansprakelijkheid van Experis, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de door de klant tijdig betaalde factuur voor de betrokken bemiddelingsopdracht, met als absoluut maximum een bedrag van € 100.000 per schadegeval en/of per verzekeringsjaar. Experis is evenmin aansprakelijk indien de overeenkomst met een buitenlandse kandidaat dient te worden stopgezet wegens het ontbreken van een geldige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart. Ten slotte zal Experis in geen geval aansprakelijk zijn voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar werden voorgesteld. De klant zal in dit kader Experis vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden.
 5. Als de arbeidsovereenkomst/zelfstandige dienstverleningsovereenkomst met de kandidaat binnen de 12 weken volgend op de aanvang wordt beëindigd, zal Experis naar eigen keuze, hetzij eenmalig kosteloos voor de betreffende vacature een nieuwe kandidaat zoeken en voorstellen, hetzij aan de klant een deel van de succes-fee (1/2 van de totale fee) terugbetalen pro rata het aantal gewerkte weken. Indien Experis voor deze laatste optie kiest, wordt een bedrag terugbetaald gelijk aan 8,32% van de succes-fee voor iedere volledige week dat de kandidaat binnen de garantieperiode (12 weken) niet werd tewerkgesteld. Experis behoudt zich het recht voor om onbetaalde bedragen, nalatigheidsintresten en invorderingskosten (inclusief gerechts- en advocatenkosten), van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling in te houden van voornoemd bedrag. Feestdagen, ziekte en andere gelijkgestelde dagen maken integraal deel uit van de garantieperiode.

De garantie is niet van toepassing indien de arbeidsovereenkomst/zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen de klant en de kandidaat wordt beëindigd:

 1. Door de klant omwille van een reden die geen betrekking heeft op de kwalificaties, vaardigheden of het gedrag van de kandidaat;
 2. Door de kandidaat omwille van dringende reden in hoofde van de klant;
 3. Wegens het niet vervullen van een opschortende of ontbindende voorwaarde;
 4. Wegens het feit dat de kandidaat niet (langer) over de nodige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart beschikt;
 5. In onderling overleg tussen de klant en kandidaat;

De garantie zal evenmin van toepassing zijn indien de contractuele bepalingen (m.i.v. deze algemene voorwaarden) door de klant niet worden nageleefd.

De klant draagt de bewijslast in verband met bovenstaande uitsluitingsgevallen.

 1. Indien, naar aanleiding van een betwisting, één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de commerciële overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard door de bevoegde rechtbanken, blijven deze bepalingen bindend binnen de wettelijke grenzen en zal de rechter gemachtigd zijn om, voor zover noodzakelijk, het toepassingsgebied te matigen. De overige bepalingen blijven in dergelijk geval onverkort van kracht.
 2. De Rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil in verband met de commerciële overeenkomst (m.i.v. deze algemene voorwaarden) tussen de klant en Experis en de uitvoering hiervan. De samenwerking tussen de klant en Experis wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.