ALGEMENE VOORWAARDEN
RIGHT MANAGEMENT BELGIUM NV

Print Friendly, PDF & Email

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2016.

Artikel 1. DEFINITIES

Right Management: de naamloze vennootschap Right Management Belgium N.V, statutair gevestigd te 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110, KBO 0454.921.981, welke zich bezighoudt met het bieden van bedrijfsbrede HR oplossingen, advies en praktische oplossingen bij in- door- en uitstroom van personeel.

Diensten: de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren programma’s, workshops en dergelijke, zoals beschreven in het Samenwerkingsvoorstel.

Samenwerkingsvoorstel: het document met een gedetailleerde beschrijving van de door Right Management aan  Opdrachtgever te leveren Diensten en de te betalen vergoedingen.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken (al dan niet in de vorm van een Samenwerkingsvoorstel) tussen Right Management en Opdrachtgever, betreffende de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren diensten.

Intellectuele eigendom: alle uit hoofde van de wet of het recht te beschermen intellectuele of industriële eigendom die door Right Management (hetzij alleen hetzij gezamenlijk met anderen) gecreëerd of ontwikkeld is bij de levering van de Diensten aan  Opdrachtgever, met inbegrip van alle auteursrechten, uitvindingen, octrooien, (al dan niet registreerbare) ontwerpen en al dan niet geregistreerde handelsmerken.

Deelnemer: een persoon die op voordracht van een Opdrachtgever een Programma doorloopt.

Materiaal: alles wat door Right Management bij de levering van de Diensten gecreëerd, geleverd, geproduceerd of gereproduceerd is of verband houdt met het bedrijf van Opdrachtgever, met inbegrip van alle documenten, verslagen, rapporten, notities, memoranda en computermedia alsmede fotokopieën of andere reproducties van bestaand materiaal.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke aan Right Management krachtens een Overeenkomst opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Programma: een reeks geplande en gestructureerde door Right Management geleverde Diensten, zoals beschreven in het Samenwerkingsvoorstel.

Vertrouwelijke informatie: informatie

 1. over het Samenwerkingsvoorstel;
 2. over de Diensten;
 3. die door Right Management alleen of gezamenlijk met anderen bij de levering van de Diensten gegenereerd wordt; of
 4. over een van de partijen of hun bedrijf of activiteiten die aan de andere partij bekend wordt gemaakt,
 5. ongeacht of die informatie mondeling, visueel of schriftelijk is of is opgeslagen of opgenomen in een ander medium.

Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ván, opdrachten vóór, en Overeenkomsten mét Right Management. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en Overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voorzover zij door Right Management schriftelijk zijn bevestigd. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever, zelfs deze die later werden meegedeeld, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door Right Management.
 2. Indien om welke reden dan ook de Deelnemer ten aanzien van zekere bedingen in de algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Right Management en Opdrachtgever geldig, tenzij Opdrachtgever zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door Opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 3. FACTURATIEVOORWAARDEN

 1. Facturen voor verleende Diensten zijn verschuldigd binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever betaalt Right Management voor de Diensten conform het in de Overeenkomst bepaalde.
 3. Opdrachtgever vergoedt Right Management de kosten van alle redelijke uitgaven, zoals kosten van vliegreizen, taxi’s, verblijf en maaltijden, die Right Management in verband met de levering van de Diensten heeft gemaakt.
 4. Vergoedingen aan Right Management zijn inclusief de voorbereiding, administratie en presentatie van de Programma(‘s) en Diensten, zoals beschreven in de Overeenkomst. Vergoedingen voor niet in de Overeenkomst beschreven diensten worden indien nodig apart overeengekomen.
 5. In geval van outplacementdiensten worden onmiddellijk bij aanvang van het programma, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, facturen uitgegeven voor het volledige bedrag van de geoffreerde programmavergoeding; beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op Programma’s die vóór de ingangsdatum van de beëindiging zijn aangevangen.
  Voor alle andere diensten worden de prestaties op maandelijkse basis gefactureerd.
 6. Alle vergoedingen voor Diensten zijn exclusief BTW.
 7. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, kunnen alle vergoedingen jaarlijks met ingang van 1 januari van elk jaar of in geval van wijziging van de scope van de opdracht in overleg met de opdrachtgever worden gewijzigd.
 8. In het geval Opdrachtgever niet overgaat tot betaling van de facturen voor verleende Diensten binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, wordt het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand en een forfaitaire som van EUR 75 per vervallen factuur voor administratieve kosten.
 9. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Right Management zal aan buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen zonder enige gehoudenheid om die kosten toe te lichten.

Artikel 4. ANNULERING OF WIJZIGING VAN DATUM

Tenzij in het Samenwerkingsvoorstel anders is bepaald is het Opdrachtgever in geval van Diensten niet zijnde outplacementdiensten, toegestaan geplande Diensten te annuleren, met inachtneming van het volgende:
–      geen kosten indien het bericht van annulering uiterlijk 8 werkdagen vóór de leveringsdatum van de geplande Diensten wordt ontvangen
–      50% van de vergoeding (incl. BTW) bepaald in de Overeenkomst indien het bericht van annulering 7 tot 4 werkdagen vóór de levering van de Diensten wordt ontvangen en
–      de totale vergoeding (incl. BTW) bepaald in de Overeenkomst indien het bericht van annulering 3 werkdagen vóór de levering of later wordt ontvangen.

Artikel 5. ZORGPLICHT

 1. Right Management levert de Diensten met deskundigheid, zorg en toewijding die van een professionele dienstverlener mag verwacht worden.
 2. Right Management verleent de Diensten op een zodanige wijze en zodanig rekening houdend met Opdrachtgever dat diens goede naam en professionele karakter behouden blijven, en voldoet aan alle redelijke instructies van het management van Opdrachtgever ten aanzien van de levering van de Diensten. De Diensten worden geleverd op de locatie van Opdrachtgever, die van Right Management of elders, zoals wordt overeengekomen.
 3. Right Management behoudt zich het recht voor om een door Opdrachtgever naar Right Management verwezen Deelnemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de Deelnemer hiertoe aanleiding geeft, zal Right Management  Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtgever en de Deelnemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de deelname van de Deelnemer.
 4. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met Opdrachtgever en de Deelnemer verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Right Management de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.
 5. Opdrachtgever en de Deelnemer zijn verantwoordelijk voor de aan Right Management verstrekte informatie, verband houdende met de opdracht.

Artikel 6. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

 1. Beide partijen houden zich aan wetgeving, voorschriften of instructies op het gebied van gezondheid en veiligheid, gelijke kansen op werk en mensenrechten, en hanteren praktijken voor veilig werken met het oog op handhaving van een veilige werkplek.
 2. Right Management neemt geen verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van dergelijke wetgeving over.
 3. Voor locaties waar meerdere Diensten en werkzaamheden worden geleverd, stelt Opdrachtgever een duidelijke hiërarchie tussen alle partijen vast wat betreft de verantwoordelijkheden inzake het management van gezondheid en veiligheid.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. De verbintenissen van Right Management worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis. Elke mogelijke aansprakelijkheid dient in het licht van deze kwalificatie te worden beoordeeld.
 2. Right Management kan in geen geval contractueel aansprakelijk worden gestel voor indirecte of gevolgschade, van welke aard ook, welke de klant zou kunnen lijden ten gevolge van fouten of tekortkomingen van Right Management.  De contractuele aansprakelijkheid van Right Management zal in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag van de door de klant reeds betaalde vergoeding voor de diensten en maximaal de vergoeding voor 1 jaar indien de Overeenkomst voor een langere periode werd gesloten.
 3. Right Management zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanhouden. In elk geval (incl. in de mate dat een of meerdere bepaling van artikel 7 niet afdwingbaar zou zijn) en in de mate toegestaan door het toepasselijke recht is iedere aansprakelijkheid van Right Management beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Right Management wordt uitbetaald; waarbij de eventuele vrijstelling (franchise) in elk geval ten laste van de Opdrachtgever komt. Behoudens andersluidende bepalingen, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking ongeacht het aansprakelijkheidsregime, zoals contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, enz. en zelfs in geval van zware fout.
 4. Eventuele door Right Management met al dan niet in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n) overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn rechtstreeks van toepassing tussen Right Management en Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Right Management voor alle schade die Right Management zou lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Right Management geleverde goederen, Diensten of producten, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:
  –     aanspraken van derden, werknemers van Right Management daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever, daaronder begrepen diens aangestelde, of die het gevolg is van onveilige situaties in het bedrijf van de Opdrachtgever;
  –     aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Right Management geleverde goederen, Diensten of producten, in zover deze door Opdrachtgever worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of Diensten van Opdrachtgever.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding in hoofde van Opdrachtgever vereist, op straffe van verval van haar vordering, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, en ten laatste binnen vier weken na het ontstaan van de schade, de schade schriftelijk bij Right Management heeft gemeld.

Artikel 8. OVERMACHT

Right Management is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Right Management is in dat geval dus ook op geen enkele wijze gehouden de ontstane schade te vergoeden. De bedoelde omstandigheden zijn bijvoorbeeld, doch niet alleen een natuurramp, oorlog, staking, arbeidsgeschil, werkonderbreking, brand of overheidsingrijpen.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING

Het is geen van de partijen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij toegestaan tijdens of na afloop van deze Overeenkomst Vertrouwelijke informatie bekend te maken of bekend te doen of laten maken (of iemand toe te staan of te helpen of in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke informatie of deze in te zien). Deze verplichting geldt niet voor:
–      informatie die anders dan als gevolg van schending van deze Overeenkomst door een van beide partijen algemeen beschikbaar is gekomen voor het publiek;
–      de bekendmaking van informatie om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of een wettelijk bindende uitspraak van een rechtbank, overheids- of semi-overheidsinstantie of een bestuurlijk of gerechtelijk orgaan of de toepasselijke regels van een effectenbeurs;
–      informatie die door een partij bekend wordt gemaakt na bekendmaking aan die partij door een derde die daartoe wettelijk gerechtigd is, indien het gebruik of de bekendmaking in overeenstemming zijn met wettelijk aan die partij door de derde toegekende rechten.

Artikel 10. FEDERGON OUTPLACEMENT GEDRAGSCODE

 1. Right Management, de Opdrachtgever en de Deelnemer verplichten zich, wat betreft hun outplacementactiviteiten, te houden aan de gedragscode van Federgon Outplacement  in de mate dat het Programma valt binnen het toepassingsgebied van betreffende gedragscode. Bij iedere aangegane Overeenkomst wordt deze gedragscode verstrekt aan  de Opdrachtgever en aan de Deelnemer.
 2. Tevens wordt door Right Management aan de Deelnemer informatie vertrekt over de klachtenprocedure van de Ombudsdienst inzake de private arbeidsbemiddeling.

Artikel 11.  ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

 1. Right Management verbindt zich, in geval een Overeenkomst inzake outplacementdiensten wordt gesloten, ten aanzien van de opdrachtgever  om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, waarbij voor alle ongevallen, gebeurd tij­dens de uitvoering van de outplacement-opdracht en op de weg van en naar de plaats waar ze wordt uitgevoerd en die niet door de arbeidson­gevallen verzekering van de werkgever vergoed worden, dezelfde bescherming wordt geboden als deze welke door de arbeidsongeval­len wetge­ving wordt gewaarborgd.
 2. Right Management verbindt zich er tevens toe dat bij niet-naleving van de bij het vorig lid bedoelde verbin­tenis, aan de werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval, ongeacht de vorderin­gen, die de werkne­mer op grond van zijn schade tegenover het  Right Management kan instellen, een aanvul­lende for­faitaire vergoeding, gelijk aan drie maanden loon, te waarborgen.

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtgever erkent dat de eigendom van alle rechten en aanspraken op en belangen in door Right Management tijdens het leveren van de Diensten gecreëerde, gemaakte of ontwikkelde Intellectuele eigendommen en Materiaal bij Right Management berust.
 2. Een verbetering of ontwikkeling van een deel van de Intellectuele eigendom en de Materialen die na aanvang van de levering van de Diensten door Right Management wordt doorgevoerd, is de exclusieve eigendom van Right Management. Right Management kan op haar naam en voor eigen rekening rechten ten aanzien van de verbetering of ontwikkeling aanvragen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Intellectuele eigendom die en het Materiaal dat door Right Management is gecreëerd bekend te maken aan derden of derden toestemming te verlenen om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Right Management te gebruiken, reproduceren, kopiëren, op maat te maken, bekend te maken, te wijzigen of aan te passen.
 4. Gedurende en na de verplichting van Right Management tot levering van de Diensten en op verzoek van Right Management dient Opdrachtgever eventuele documenten te tekenen en de maatregelen te treffen die Right Management noodzakelijk of wenselijk acht om:
  i.    Right Management te assisteren bij of toe te staan om haar belangen in en rechten op het gebruiken, reproduceren, publiceren, uitvoeren, overleggen, overdragen, bekendmaken of aanpassen van de intellectuele eigendom en het materiaal te verbeteren, af te dwingen, te doen gelden of te verdedigen; of
  ii.   over het algemeen deze bepaling ten uitvoer te brengen, met inbegrip van het verlenen van assistentie met betrekking tot een door of tegen Right Management aangespannen procedure.

Artikel 13. BEEINDIGING OVEREENKOMST

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden vanwege een tekortkoming van de andere partij, mits de partij die de Overeenkomst aldus ontbindt vóór ontbinding de andere partij schriftelijk bijzonderheden verstrekt over de tekortkoming en deze in redelijkheid in de gelegenheid stelt om de tekortkoming binnen 5 werkdagen te herstellen.
 2. In de navolgende gevallen heeft Right Management het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Right Management op schadevergoeding en eventuele andere rechten:
  i.    Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard;
  ii.   Indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
  iii.  Indien de (voorlopig) uitstel van betaling ten aanzien van Opdrachtgever wordt verleend;
  iv.  Indien de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd, geliquideerd, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, of een regeling wordt getroffen teneinde activa van Opdrachtgever over te dragen aan een crediteur, of voorbereidingsmaatregelen voor genoemde handelingen worden genomen;
  v.   Indien Opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 3. Alle vorderingen die Right Management in de in het vorige lid genoemde gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14. AARD VAN DE RELATIE

De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijk Opdrachtgever en Opdrachtnemer en niets in deze Overeenkomst vestigt een relatie van werkgever/werknemer tussen de partijen of hun respectieve werknemers.

Artikel 15. PERSOONSGEGEVENS

 1. Right Management verwerkt persoonsgegevens uitsluitend namens Opdrachtgever, voor verwerkingsdoeleinden en in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever uit hoofde van deze voorwaarden en het Samenwerkingsvoorstel. Right Management zal het vertrouwelijke karakter van alle persoonsgegevens behouden en de persoonsgegevens niet bekendmaken, overdragen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij een dergelijke bekendmaking, overdracht of beschikbaarstelling verenigbaar is met het doel en de intentie van de Overeenkomst.
 2. Right Management zal persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar stellen aan zijn werknemers die deze moeten kunnen inzien met het oog op het verrichten van de Diensten. Right Management stemt ermee in en verklaart dat het doeltreffende en organisatorische veiligheidsmaatregelen zal treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, bekendmaking, overdracht of ander ongepast gebruik.
 3. De verwerking door Right Management voldoet aan alle eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging die op Right Management van toepassing is, met inbegrip van de lokale, provinciale of nationale wetten die op enigerlei wijze aandacht besteden aan persoonsgegevens, met inbegrip de door de Europese Commissie goedgekeurde richtlijn betreffende gegevensoverdracht in de EU.

Artikel 16. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

 1. Het is voor het slagen van deze Overeenkomst van cruciaal belang dat de partijen een verstandige, vriendelijke en open zakelijke relatie onderhouden. Eventuele meningsverschillen dienen onmiddellijk naar voren te worden gebracht met het oog op een vroegtijdige bespreking en indien mogelijk minnelijke oplossing.
 2. De Overeenkomst en de betrekkingen tussen Right Management en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Belgisch recht.
 3. Alle geschillen welke tussen Right Management en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Brussel.