Algemene voorwaarden « Project Sourcing » – PROSERVIA

Print Friendly, PDF & Email
 1. « PROSERVIA BELGIUM », een lid van de ManpowerGroup en deel uitmakend van ManpowerGroup Solutions Belgium NV, richt zich op de IT-ondersteuning van eindgebruikers (EUS – end user support). Dit omvat de outsourcing van ondersteuning in de 1e, 2een 3e lijn. De ondersteuning kan vanop afstand gegeven worden door EUS-medewerkers, « op het terrein » door ervaren Field Technicians of in de vorm van consultancy door onze IT-consultants.
 2. De klant erkent uitdrukkelijk en onherroepelijk dat de voorliggende algemene voorwaarden volledig (ver)bindend zijn en voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant, zelfs deze die later werden meegedeeld. Elke afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk overeengekomen worden tussen Proservia en de klant. Proservia verbindt er zich toe de diensten te leveren die noodzakelijk zijn om elke opdracht die partijen overeengekomen zijn, tot een goed einde te brengen.
 3. Proservia zal zijn diensten in principe in zijn eigen kantoren of werkplaatsen verstrekken. Niettemin kan Proservia, op vraag van de klant, een deel of het geheel van zijn diensten verstrekken in de kantoren van de klant of op gelijk welke andere plaats die noodzakelijk is om de goede uitvoering van de diensten te verzekeren. In het laatste geval verbindt de klant er zich toe de werknemers van Proservia toegang tot zijn kantoren of werkterreinen te verschaffen.
 4. Tijdens de uitvoering van de diensten, in voorkomend geval bij de klant, blijft het personeel van Proservia onder het exclusieve gezag van deze laatste vennootschap en wordt er geen enkele rechtsband geschapen tussen het Proservia-personeel en de klant. De klant erkent dat hij in geen enkel geval, op welke manier dan ook, enig werkgeversgezag zal mogen uitoefenen ten aanzien van het personeel van Proservia.
 5. Ongeacht het bovengenoemde kan de klant, binnen de grenzen van Artikel 31 §1 van de Wet van 24/071987: (1) aan de werknemer(s) van Proservia, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, instructies geven in verband met het welzijn op het werk en (2) aan de werknemers van Proservia instructies te geven in verband met de uitvoering van het werk dat met Proservia werd overeengekomen. De instructies in verband met de uitvoering van het overeengekomen werk worden opgesomd en gedetailleerd in de “Bijlage Instructierecht” zoals opgenomen in de offerte, de bestelbon en/of de overeenkomst. Deze instructies kunnen op geen enkele wijze het werkgeversgezag van Proservia uithollen. Deze instructies kunnen eveneens op regelmatige basis aangepast worden in overleg tussen beide partijen en zoals schriftelijk vastgelegd in een addendum. De instructies die door de klant kunnen gegeven worden moeten volledig overeenstemmen met degenen die opgenomen zijn in de “Bijlage Instructierecht” en/of met de instructies in het kader van de verplichtingen betreffende welzijn op het werk. Indien de klant andere instructies geeft dan voormelde instructies dan zal de klant exclusief alle gevolgen daarvan dragen en Proservia vrijwaren voor alle mogelijke schade en/of sancties.
 6. De klant moet onverwijld zijn Ondernemingsraad op de hoogte brengen van het bestaan van huidige overeenkomst. Bij ontstentenis van een Ondernemingsraad moet de klant de persoon aangeduid in het huishoudelijk reglement van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op de hoogte brengen van het bestaan van huidige overeenkomst. Bij ontstentenis van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zal de klant de leden van de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen van het bestaan van huidige overeenkomst. Hij moet tevens aan de leden van zijn Ondernemingsraad die hierom verzoeken, een afschrift bezorgen van “Bijlage Instructierecht” waarin de instructies zijn bepaald die door hem aan de werknemer(s) van Proservia kunnen worden gegeven in het kader van het overeengekomen diensten. Bij ontstentenis van een Ondernemingsraad wordt de informatie verstrekt aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, bij ontstentenis hiervan aan de leden van de vakbondsafvaardiging. Dit afschrift moet binnen een termijn van de 14 kalenderdagen of indien de huidige overeenkomst van kortere duur is voor het beëindigen van deze overeenkomst, afgeleverd worden. Als de klant, na hiertoe het verzoek te hebben ontvangen vanwege de Ondernemingsraad/het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk/de vakbondsafvaardiging, weigert om het afschrift van de “bijlage Instructierecht” over te maken, dan is het de klant van rechtswege verboden enige instructies te geven aan de werknemer(s) van Proservia. Bij schending van dit verbod zal de klant exclusief alle gevolgen daarvan dragen en Proservia vrijwaren voor alle mogelijke schade en/of sancties. Indien de klant bovenvermelde verplichtingen jegens de bovenvermelde overlegorganen niet nakomt of het overeengekomen instructierecht schendt, heeft Proservia tevens het recht om deze overeenkomst ten allen tijde als nietig en onbestaande te beschouwen. Bovendien kan Proservia alle schade of kosten op de klant verhalen. De nietigheid van de overeenkomst kan voor Proservia geen nadeel veroorzaken of zijn rechten inkorten. De klant kan echter de nietigheid niet inroepen.
 7. Voor elke dienst die aan Proservia werd toevertrouwd, zal een afgevaardigde, werknemer van Proservia, aangewezen worden teneinde toe te zien op de uitvoering van de taken. Zijn naam zal vermeld worden op de bestelbon die betrekking heeft op de overeengekomen diensten of zal later meegedeeld worden door Proservia. De klant moet zich voor elk probleem m.b.t. de diensten verstrekt door het personeel van Proservia tot deze afgevaardigde wenden.
 8. De klant verbindt er zich toe geen personen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, aan te werven die een werknemer of ex-werknemer zijn van Proservia of enige andere arbeidsverhouding met hen aan te gaan en dit gedurende de ganse periode waarin diensten worden verleend door Proservia, alsook gedurende een periode van 24 maanden nadat deze diensten beëindigd werden. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding: (1) het aangaan van een arbeidsovereenkomst of enige andere vorm van samenwerking door de klant met een werknemer van Proservia; (2) het laten ter beschikking stellen van een werknemer van Proservia aan de klant door een derde (o.a. een uitzendkantoor of een andere dienstverlener); (3) het aangaan van een aannemingsovereenkomst met een werknemer van Proservia of met een derde die hiertoe de werknemer van Proservia heeft aangeworven; (4) het aangaan van een arbeidsverhouding door een werknemer van Proservia en een derde, waarbij de klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, in overeenstemming met titel II, Hoofdstuk II van het Wetboek Vennootschappen; (5) het aangaan van een arbeidsverhouding door een werknemer van Proservia en een derde, waarbij die derde behoort tot de klantenportefeuille van de klant. Indien er echter sprake is van hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks aangaan door de klant van een arbeidsverhouding met een werknemer van Proservia , zal de klant aan Proservia, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 100% van de bruto-jaar kost van de betrokken werknemer, met een minimumbedrag van 35.000,00€. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderlinge akkoord tussen klant enerzijds en Proservia anderzijds, onverminderd het recht van Proservia om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft.
 9. De klant erkent uitdrukkelijk dat de taak die hij aan Proservia opdraagt niet de sluiting en/of de overdracht van enige bedrijfstak of -afdeling met zich brengt, tenzij hij Proservia hiervan voorafgaandelijk aan de ondertekening van de bestelbon, schriftelijk op de hoogte heeft gebracht zodat Proservia zich bijgevolg met kennis van zaken heeft kunnen verbinden. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, zal de klant Proservia volledig vergoeden voor alle kosten die Proservia zou lijden naar aanleiding van de sluiting en/of de overdracht van een bedrijfstak of -afdeling, daarin inbegrepen en zonder enige beperking elk bedrag dat Proservia zou moeten betalen aan één of meerdere werknemers ten titel van ontslagvergoeding of van enig andere vergoeding, alsook alle fiscale en sociale zekerheidskosten, enz.
 10. Alle permanente instructies betreffende de veiligheid die bij de klant van kracht zijn, alsook de voorschriften van het Algemeen Reglement Arbeidsbescherming, zullen door Proservia en haar personeel gerespecteerd worden. De klant zal Proservia schriftelijk op de hoogte brengen van de naam van zijn preventieadviseur of van het hoofd van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en dit vanaf het begin van de dienstverlening door Proservia. Bovendien zal de klant Proservia onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging hiervan.
 11. In de loop van de dienstverlening zal de contractuele aansprakelijkheid van Proservia beperkt worden tot zware fout(en) en/of bedrog in de uitvoering van haar dienstverlening, waarvan het bestaan is bewezen. In geval van de vaststelling van een contractuele aansprakelijkheid ingeval zware fout(en) en/of bedrog in hoofde van Proservia, zal de schadevergoeding beperkt blijven tot de directe geleden schade en nooit meer bedragen dan de jaarlijkse vergoeding die de klant betaalde voor de dienstverlening. Proservia kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de schade die haar aangestelde berokkenen aan de klant tijdens en naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in het geval van een zware fout, bedrog en/of grove nalatigheid. In geval van de vaststelling van een buitencontractuele aansprakelijkheid, zal de schadevergoeding beperkt blijven tot de direct geleden schade en nooit meer bedragen dan de dekkingsgrenzen bepaalt in de verzekeringen die door Proservia werden onderschreven. Indirecte schade komt niet in aanmerking voor vergoeding. De klant verbindt zich er expliciet toe, op straffe van verval van haar vordering, om alle aansprakelijkheidsvorderingen die zij zou hebben op Proservia onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen na ontstaan van het feit dat aanleiding gegeven heeft tot de vordering, aan Proservia per aangetekende brief kenbaar te maken. Proservia zal alle nuttige maatregelen nemen teneinde de veiligheid van het personeel van de klant niet in het gedrang te brengen naar aanleiding van de dienstverlening in de inrichtingen van de klant. Proservia zal, op haar kosten, haar personeel verzekeren tegen alle ongevallen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Bovendien heeft Proservia een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten tot dekking van de schade die door een fout van haar werknemers, in de loop van de werkzaamheden, zou worden toegebracht aan goederen, toebehorend aan de klant of aan een derde. De door deze polis verzekerde waarden zijn de volgende: 1.000.000,00€ per schadegeval en per verzekeringsjaar voor de BA exploitatie, lichamelijke en materiële schade samen; 250.000,00€ voor de toevertrouwde voorwerpen, per schadegeval en per verzekeringsjaar.
 12. De klant verbindt er zich toe alle studies, documenten, en in het algemeen alle technische gegevens die zij zou bezitten en die nodig zouden zijn voor de goede uitvoering van de dienstverlening aan Proservia te bezorgen. Proservia neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich m.b.t. schade die het gevolg zou zijn van fouten of leemtes die voorkomen in de documenten of informatie, overgemaakt aan Proservia door de klant.
 13. Proservia zal haar diensten verlenen volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ter zake geldende wetten, reglementen en gebruiken. Haar verplichtingen zijn beperkt tot aanwenden van de middelen nodig voor de uitvoering van het werk.
 14. Proservia zal het recht hebben om zich te laten vervangen door om het even welke onderaannemer waarop zij meent beroep te moeten doen.
 15. Wanneer de prestaties die het voorwerp uitmaken van een bestelbon volledig door Proservia zullen uitgevoerd zijn, zullen zij het voorwerp uitmaken van een voorlopige, tegensprekelijke oplevering door de klant. In voorkomend geval zullen de partijen een lijst opmaken van de nog af te werken of aan te vullen prestaties, opdat deze als beëindigd beschouwd kunnen worden. Wanneer deze prestaties beëindigd zullen zijn, zullen de partijen overgaan tot de definitieve oplevering en de klant zal Proservia schriftelijk kwijting verlenen. Indien de partijen op het ogenblik van de voorlopige oplevering van oordeel zijn dat de prestaties beëindigd zijn, zal de voorlopige oplevering als definitieve oplevering gelden en zal de klant schriftelijk kwijting verlenen. Indien er geen tegensprekelijke inspectie en/of voorlopige oplevering en/of definitieve oplevering en/of kwijting geweest zou zijn, zullen de definitieve oplevering en de kwijting geacht worden plaats te vinden en gegeven te zijn 15 dagen na de einddatum van de diensten, zoals vermeld op de desbetreffende bestelbon. Indien er geen dergelijke vermelding op de bestelbon voorkomt of indien de beëindiging van de diensten zich eerder voordoet, worden de definitieve oplevering en de kwijting geacht plaats te vinden en gegeven te zijn 15 dagen nadat Proservia aan de klant heeft aangegeven dat zij haar diensten als beëindigd beschouwd. Tijdens deze periode zal de klant de mogelijkheid hebben een beroep te doen op een tegensprekelijke inspectie, bij gebreke waarvan de definitieve oplevering en kwijting zullen plaatsvinden zoals hierboven vermeld.
 16. De uitdrukkelijke of stilzwijgende, definitieve oplevering van de diensten door de klant, ontlast Proservia van alle verplichtingen die in haren hoofde ontstaan zijn en van elke aansprakelijkheid die de klant ten aanzien van Proservia zou kunnen doen gelden op welke basis dan ook, uitgezonderd de schade die het gevolg is van bedrog of van een zware fout in hoofde van Proservia of van één van haar aangestelde, zelfs indien deze pas na de oplevering zou blijken. Onverminderd bovengenoemde voorbehouden, zal de aansprakelijkheid van Proservia, in alle gevallen waarin zij aansprakelijk zou zijn als gevolg van geleverde diensten, met uitzondering van haar aansprakelijkheid op grond van artikel 11 en buiten het specifieke geval van bedrog, steeds geplafonneerd zijn tot de terugbetaling van het bedrag van de erelonen betaald door de klant voor de diensten, vermeld in de bestelbon, die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid van Proservia en dit ongeacht het aantal eisen, gedingen, en rechtstreekse vorderingen die tegen Proservia zouden worden ingesteld.
 17. De prestaties zullen geleverd worden gedurende de periodes aangegeven op de bestelbonnen.
 18. Geen enkele schadevergoeding zal verschuldigd zijn indien de schorsing of de ontbinding van een overeenkomst het gevolg zou zijn van overmacht. In geval Proservia haar inschrijving zou verliezen m.b.t. de activiteiten vermeld in het KB van 5 oktober 1978, en voor zover de diensten waarover partijen overeenstemming bereikten, onder de toepassing van dit KB vallen, zal de overeenkomst m.b.t. deze diensten onmiddellijk beëindigd zijn, na een eenvoudige notificatie aan de klant. Bovendien verbindt Proservia er zich toe de klant onmiddellijk op de hoogte te brengen van het verlies van zijn inschrijvingsnummer voor de activiteiten die vallen onder het bovenvermelde KB. Proservia zal elke overeenkomst vastgelegd in een bestelbon d.m.v. een aangetekende brief en zonder schadevergoeding kunnen opzeggen: (1) indien de klant in gebreke blijft enige vervallen factuur aan Proservia te betalen, zelfs indien deze factuur betrekking heeft op andere bestelbonnen; (2) indien de klant op eender welke wijze in gebreke blijft aan zijn contractuele verplichtingen, die allemaal en zonder uitzondering als essentieel beschouwd worden, te voldoen. In die gevallen zal de klant aan Proservia de kosten van de reeds gepresteerde diensten, zoals contractueel voorzien, betalen en zal zij Proservia schadeloos stellen voor alle kosten en schade en voor de inkomstenderving als gevolg van de schorsing of de vervroegde verbreking van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 19. Teneinde Proservia toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de klant voor de start en ten allerlaatste voor de 15e van de maand waarin de dienstverlening start, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan Proservia, waaronder, maar niet uitsluitend, een correct PO-nummer. Het niet bezorgen van een correct PO-nummer ontslaat de klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn. Indien een her-facturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgegeven van de noodzakelijke facturatie gegevens, waaronder een correct PO-nummer, dan behoudt Proservia zich het recht voor om deze extra administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.
 20. De facturen van Proservia zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving of domiciliëring, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125,00€ en een maximum van 12.500,00€ indien een factuur langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Proservia is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief laattijdigheidsintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van alle bedragen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.
 21. Facturen kunnen enkel betwist worden binnen de 15 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het is de klant niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering te brengen. Eventuele bezwaren kunnen de opeisbaarheid van de facturen niet opschorten. Na verloop van deze termijn is geen formeel protest van de factuur meer mogelijk en wordt zij geacht te zijn aanvaard. Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit vervalt van rechtswege van zodra Proservia moet overgaan tot gerechtelijke invordering van de openstaande facturen. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de klant, komen de door Proservia toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle openstaande, alsook alle nog niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. Ingeval van niet-betaling van de vervallen facturen zal Proservia gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop de vervallen facturen vereffend zijn. Alle mogelijke vorderingen tot schade ten gevolge van eventuele hieruit volgende aansprakelijkheidsvorderingen, zowel contractueel als extra contractueel, zullen integraal ten laste zijn van klant. In de voorgaande gevallen zal de klant Proservia de kosten voor de reeds geleverde diensten betalen, zoals bepaald in de overeenkomst en zal zij Proservia vergoeden voor alle kosten en schade die zij heeft geleden ten gevolge van de schorsing of de voortijdige verbreking van de overeenkomst tussen partijen.
 22. Tot waarborg van de terugbetaling van alle verschuldigde sommen, geeft de klant ten voordele van Proservia in pand:
  – alle huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover of bij Proservia, waarvan Proservia, als schuldenaar van de schuldvorderingen, hierbij uitdrukkelijk erkent kennis te nemen van dit pand,
  – alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer handelsvorderingen en andere vorderingen op cliënten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet- of andere financiële instellingen, vorderingen aangaande schadevergoedingen, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, vergoedingen met betrekking tot de sociale zekerheid, of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale reglementering.
 23. Elke partij zal een overeenkomst neergelegd in een bestelbon kunnen beëindigen, mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van 3 maanden, die per aangetekend schrijven aan de andere partij zal worden ter kennis gebracht. In ieder geval, zelfs indien een dergelijke opzegging werd betekend, zullen de bepalingen van de eventuele andere bestelbonnen onverminderd van kracht blijven.
 24. In geval Proservia zou weigeren één van haar werknemers, die diensten verstrekt in de inrichtingen van de klant, en waarvan aangetoond werd dat hij/zij door zijn/haar foutief gedrag afbreuk doet aan het goede verloop van de activiteiten van de klant, te vervangen, zal de klant een overeenkomst neergelegd in een bestelbon, per aangetekend schrijven kunnen beëindigen, mits in acht name van een opzeggingstermijn van 8 dagen en zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.
 25. Bij vermindering van de contractueel vastgestelde prestaties door de klant gelden dezelfde opzegtermijnen als bepaald in artikel 23.
 26. Indien een overeenkomst neergelegd in een bestelbon, eerder dan contractueel was voorzien, eindigt om welke reden dan ook – met uitsluiting evenwel van een ontbinding te wijten aan de niet-naleving door Proservia van een op haar rustende verplichting – komen partijen overeen, teneinde te vermijden dat Proservia een financiële schade zou lijden als gevolg van de aanwezigheid van een te groot personeelsbestand als gevolg van de beëindiging, dat de klant Proservia zal vergoeden voor de schade. De klant erkent uitdrukkelijk dat in deze schadevergoeding, de ontslagvergoedingen zullen begrepen zijn, voor zover die er zijn, en die Proservia aan deze van haar werknemers, die zij zich genoodzaakt zag te ontslaan daar zij hen als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst niet meer nodig had, zal betaald hebben.
 27. De klant verbindt er zich toe een “alle risico’s”-verzekering af te sluiten voor zijn eigen goederen. Een verzekeringsattest zal op eerste verzoek van Proservia aan haar voorgelegd moeten worden.
 28. Op grond van art. 1226 ev. Burgerlijk Wetboek zal de klant die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan Proservia een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Proservia zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125€ per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de klant en Proservia, ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de klant verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Proservia behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
 29. De prestaties zullen worden gefactureerd overeenkomstig de modaliteiten aangegeven in de overeenkomst. De overeengekomen tarieven zijn, behoudens indexatie en de bepalingen van artikel 30, vast tijdens de duur van de overeenkomst. De verhoging van de tarieven gebeurt op basis van de consumptieprijsindex (basis 2004 = 100). De overeengekomen tarieven worden op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst verhoogd volgens de hiernavolgende formule: P = P° x (I/I°), waarbij P = nieuw tarief, P° = oud tarief van toepassing op het ogenblik van de herziening (Basisprijs), I = nieuwe consumptie-index op ogenblik van herziening, I° = oude index.
 30. Proservia is gemachtigd om, na schriftelijke mededeling, eenzijdig de overeengekomen prijzen aan te passen, wanneer er sprake is van: (1) Een algemene loonsverhoging ten gevolge van wetswijziging, CAO onderhandelingen en overschrijding van de spilindex; (2) Een kostenverhoging ten gevolge van wijzigingen van de RSZ, bedrijfsvoorheffing, Inkomstenbelasting of iedere door de overheid ingevoerde en/of gewijzigde taks, belasting, bijdrage of kost.
 31. De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de algehele verkoopsvoorwaarden met zich mee.
 32. De overeenkomst verbindt alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.
 33. Elk geschil dat tussen partijen zou rijzen m.b.t. de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van hun overeenkomst zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 


Algemene Voorwaarden Project Sourcing PROSERVIA – Versie December 2016 – LEG/11/0/NL