Algemene voorwaarden « Opleidingen Private Sector » – Manpower Talent Academy

Print Friendly, PDF & Email
 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van ManpowerGroup Solutions Belgium NV, handelend onder de naam « Manpower Talent Academy » uitgaande offertes en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt of wanneer hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken in een individuele overeenkomst.

1.2    Door het enkele feit van het inschrijven op een door Manpower Talent Academy georganiseerde opleiding, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3    Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de  algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen, en zelfs indien ze later worden meegedeeld.

1.4    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden in de offerte, zullen voorrang hebben op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 1. INSCRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

2.1    De inschrijving voor de opleiding gebeurt via het ondertekend terugsturen van de bestelbon.

2.2    De opleiding zal worden gefactureerd op het moment van de inschrijving via het ondertekenen van de bestelbon.

2.3    De betaling van de prijs dient te worden uitgevoerd ten laatste twee weken voor de aanvang van de opleiding.  Indien er geen twee weken zijn tussen de inschrijving en de opleiding, dient de betaling onmiddellijk bij inschrijving te worden voldaan.

2.4    Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2.3 hierboven, dienen de facturen van Manpower Talent Academy betaald te worden vijftien (15) dagen na factuurdatum. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Manpower Talent Academy dat op de factuur is vermeld. Indien een deelnemer afhaakt tijdens de opleiding, blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd aan Manpower Talent Academy.

2.5    Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12 % per jaar op dat bedrag verschuldigd.

2.6    De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

2.7    De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de volledige factuur.

2.8    Gedeeltelijke betalingen worden door Manpower Talent Academy aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom. Manpower Talent Academy behoudt zich het recht voor om de nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat zij de klant hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengt.

2.9    Alle prijzen zijn inclusief lesmateriaal, exclusief catering en exclusief BTW (behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak in de offerte).

2.10 De prestaties zullen worden gefactureerd overeenkomstig de modaliteiten aangegeven in de overeenkomst. De overeengekomen tarieven zijn, behoudens verhoging bij indexatie of volgens de bepalingen van artikel 2.11, vast tijdens de duur van de overeenkomst.

2.11  Manpower Talent Academy is gemachtigd om, na schriftelijke mededeling, eenzijdig de overeengekomen prijzen te verhogen, wanneer er sprake is van:
(1)    Een algemene loonsverhoging ten gevolge van wetswijziging, CAO onderhandelingen en overschrijding van de spilindex.  De indexatie van de tarieven gebeurt op basis van de consumptieprijsindex (basis 2004 = 100). In dit geval worden de  overeengekomen tarieven op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst verhoogd volgens de hiernavolgende formule: P = P° x (I/I°), waarbij P = nieuw tarief, P° = oud tarief van toepassing op het ogenblik van de herziening (Basisprijs), I = nieuwe consumptie-index op ogenblik van herziening, I° = oude index.
(2)    Een kostenverhoging ten gevolge van wijzigingen van de prijzen van de leverancier of verhoging van RSZ, bedrijfsvoorheffing, Inkomstenbelasting of iedere door de overheid ingevoerde en/of gewijzigde taks, belasting, bijdrage of kost.

 1. ANNULERING OF UITSTEL DOOR DE KLANT

3.1    Annulering van een inschrijving kan enkel per aangetekend schrijven gebeuren.

3.2    Indien de klant een inschrijving annuleert, zal een vergoeding verschuldigd zijn als volgt:

 • 30 % van de prijs zal verschuldigd zijn ingeval van annulering ten laatste vier (4) weken voor aanvang van de opleiding.
 • 50 % van de prijs zal verschuldigd zijn ingeval van annulering ten laatste twee (2) weken voor aanvang van de opleiding.
 • 100 % van de prijs zal verschuldigd zijn ingeval van annulering minder dan twee (2) weken voor aanvang van de opleiding

3.3    Indien de klant de datum van de opleiding uitstelt, zal een bijkomend bedrag van 10% van de prijs verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding indien het uitstel gevraagd wordt minder dan twee (2)weken voor de aanvang van de opleiding.

 1. ANNULERING, UITSTEL OF WIJZIGING VAN OPLEIDING

4.1    Manpower Talent Academy behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker enz.) haar daartoe dwingen, zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding of een andere compensatie verschuldigd te zijn  aan de klant.

4.2    Indien Manpower Talent Academy zelf een opleiding annuleert, dan zal Manpower Talent Academy aan de klant het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terugbetalen.

 1. CONFIDENTIALITEIT

5.1    De inhoud en de documentatie van een opleiding mag door de klant niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Manpower Talent Academy.

 1. PERSOONSGEGEVENS

6.1    Indien en in de mate dat Manpower Talent Academy in het kader van de opleiding persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van de klant of diens werknemers of aangestelden:

 • treedt zij op als verwerker van persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese GDPR reglementering (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016), alsook alle Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en dit ten opzichte van de klant, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
 • zal Manpower Talent Academy en eenieder die handelt onder haar gezag of op haar instructie, de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht en overeenkomstig de instructies van het de klant, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.
 • zal Manpower Talent Academy, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s, de passende organisatorische en technische maatregelen treffen die nodig zijn voor een optimale beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens tegen een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, en tegen de wijziging van of de toegang tot deze gegevens, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
 • Manpower Talent Academy erkent dat het de klant, in het kader van de Wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen heeft tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van de betrokkenen. Manpower Talent Academy zal, zoveel als technisch mogelijk is, rekening houden met deze verplichtingen bij de uitvoering van haar verplichtingen en medewerking verlenen aan de door de klant na te komen verplichtingen.
 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1    Manpower Talent Academy gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn zware en/of opzettelijke fout.

7.2    In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel door Manpower Talent Academy verschuldigd zou zijn, steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de opleiding werd gefactureerd en ontvangen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

8.1   De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de algehele verkoopsvoorwaarden met zich mee.

8.2   De overeenkomst verbindt alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.

8.3   In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd en zal enkel het Belgische Recht van toepassing zijn, met uitsluiting van alle andere.

 


Algemene Voorwaarden – ManpowerGroup Solutions Belgium NV (Opleidingen Manpower Talent Academy) – Versie Maart 2018 – LEG/12/1/NL