Algemene voorwaarden « Uitzendarbeid » – Manpower Belgium

Print Friendly, PDF & Email

Manpower (Belgium) NV – Versie Juni 2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake uitzendarbeid tussen Manpower en de klant, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn zodra Manpower aan de klant een kandidaat voorstelt en/of een uitzendkracht ter beschikking stelt.
 2. Overeenkomstig CAO nr. 38quater van 14/07/1999, mogen de kandidaten en/of uitzendkrachten niet discriminatoir worden behandeld. De klant zal dus enkel functie gerelateerde criteria in zijn aanvraag vermelden.
 3. De klant verstrekt Manpower bij elke aanvraag alle informatie die noodzakelijk is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Dit omvat onder andere, doch niet beperkt tot:
 • Het motief waarvoor een beroep op uitzendarbeid wordt gedaan;
 • De aanwezigheid van een syndicale delegatie;
 • Het toepasselijk paritair comité (en sub-comité) ;
 • Het loon en de voordelen (incl. indexaties) waar de uitzendkracht recht op zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de klant in dienst was genomen en de toekenningsmodaliteiten (artikel 10 wet van 24/07/1987);
 • De job omschrijving, werkpostfiche, beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluatie, de noodzaak aan medisch toezicht en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Bijkomende informatie noodzakelijk voor de Dimona aangifte;
 • Indien vereist, het correcte PO-nummer voor de facturatie door Manpower aan de klant.

Tijdens de uitvoering van de uitzendopdracht, zal de klant Manpower onmiddellijk informeren ingeval van:

 • Staking, lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
 • Een arbeidsongeval waarbij de uitzendkracht is betrokken;
 • Laattijdigheid of afwezigheid van de uitzendkracht;
 • De niet-hernieuwing van een opdracht en, indien vereist, de reden waarom de opdracht niet wordt hernieuwd.

De klant is exclusief aansprakelijk voor het tijdig overmaken van de correcte informatie. Alle rechtzettingen, kosten en verliezen die voortvloeien uit niet-naleving van deze verplichting (op vlak van arbeidsrecht, fiscaal recht, sociale zekerheidsrecht,…), zullen aan de klant worden gefactureerd. Het ontbreken van een geldig PO-nummer ingevolge verzuim van de klant, ontslaat deze laatste geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

De klant is tevens exclusief aansprakelijk voor de correcte toepassing van de motieven voor uitzendarbeid en de naleving van de termijnen in dit kader. De klant zal de nodige toelatingen bekomen en/of mededelingen verrichten opdat hij op uitzendarbeid beroep kan doen.

 1. Elke aanvraag voor een uitzendopdracht dient tijdens de openingsuren van Manpower te worden ontvangen, uiterlijk één (1) uur voor de aanvang van de betrokken opdracht, en moet expliciet door Manpower worden bevestigd. Bij gebreke aan bevestiging en/of bij laattijdige aanvraag is Manpower er niet toe gehouden om een uitzendkracht ter beschikking te stellen.

Een aanvraag kan slechts geannuleerd worden indien cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Manpower;
  2. De uitzendkracht heeft zijn arbeidsovereenkomst nog niet heeft ondertekend;
  3. De uitzendkracht heeft zijn werk nog niet aangevat;
  4. Het verzoek tot annulering werd door Manpower ontvangen uiterlijk om 16 uur op de werkdag voorafgaand aan de aanvang van de uitzendopdracht.
 1. Het is de klant niet toegelaten om eenzijdig, zonder voorafgaandelijk akkoord van Manpower, de uitzendopdracht te schorsen of te beëindigen. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, is Manpower gerechtigd om de uitzendopdracht integraal te factureren ongeacht het aantal gepresteerde uren. Ingeval van dringende redenen op basis waarvan Manpower, naar eigen goeddunken, de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht kan beëindigen, zal de klant hiervan de nodige bewijzen voorleggen.
 2. Manpower zal slechts overgaan tot uitbetaling van “kosten eigen aan de werkgever” aan de uitzendkracht voor zover de klant hem hiertoe de nodige stavingstukken overmaakt. De klant is exclusief aansprakelijk en vrijwaart Manpower integraal voor rechtzettingen en relevante kosten die door Manpower in dit kader moeten worden gemaakt, volgend op een controle door de overheidsinstanties (RSZ, fiscus,…). Dergelijke kosten zullen door Manpower integraal aan de klant worden gefactureerd.
 3. De klant is exclusief verantwoordelijk om de nood aan flexibiliteit te bewijzen indien gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten. De klant zal bijgevolg moeten aantonen dat het werkvolume in zijn onderneming (i) grotendeels afhangt van externe factoren, (ii) sterk fluctueert of (iii) gekoppeld is aan de aard van de opdracht. De klant zal Manpower integraal vrijwaren en schadeloos stellen voor alle gevolgen indien de nood aan flexibiliteit niet kan worden bewezen. Dit omvat onder andere het loon en de vergoeding die aan de uitzendkracht verschuldigd is en overeenstemt met het loon dat had moeten worden betaald indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. In dergelijk geval zullen de sancties integraal aan de klant worden gefactureerd, te vermeerderen met de overeengekomen coëfficiënt en een administratieve kost van €250. Indien er geen ondernemingsraad is binnen de onderneming van de klant, zal de klant aan Manpower tijdig een zesmaandelijks statistisch bewijs aanleveren waaruit de nood aan flexibiliteit blijkt, opdat dit de Commissie Goede Diensten kan worden aangeleverd.
 4. Indien de klant beroep doet op het motief “instroom” als reden voor uitzendarbeid, dient de klant Manpower te informeren over (i) het aantal pogingen dat reeds werd ondernomen (ii) de duur van iedere poging en (iii) de totale duur van de ondernomen pogingen om de vacature in te vullen. Uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben beëindigd om te worden tewerkgesteld als uitzendkracht onder het motief “instroom”, hebben recht op een tewerkstellingsgarantie van één maand vanwege het uitzendbureau. De klant zal Manpower integraal vrijwaren en schadeloos stellen voor alle gevolgen indien de opdracht van voormelde uitzendkrachten wordt stopgezet voor het verstrijken van deze tewerkstellingsgarantie. Dit omvat onder andere het loon en de vergoeding die aan de uitzendkracht verschuldigd is voor de resterende duur van de tewerkstellingsgarantie. In dergelijk geval zullen de sancties integraal aan de klant worden gefactureerd, te vermeerderen met de overeengekomen coëfficiënt en een administratieve kost van €250.
 5. De klant kan geen beroep doen op uitzendarbeid in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In dergelijk geval, zal de klant de uitzendkrachten onmiddellijk bevelen om het werk te staken, wat in geen geval aanleiding kan geven tot vergoeding van de schade die hierdoor in hoofde van de klant is ontstaan.

Indien voor de periode van tijdelijke werkloosheid, op verzoek van de klant en mits akkoord van Manpower, de uitzendcontracten worden verlengd, aanvaardt de klant expliciet:

  1. de intentie te hebben om de betrokken uitzendkrachten na de tijdelijke werkloosheid opnieuw te laten werken en de bestaande band met de uitzendkrachten te zullen behouden;
  2. Dat alle mogelijke kosten die hier uit voortvloeien (zoals vakantiegeld, anciënniteit, feestdagen, bijkomende voordelen, enz.) ten laste van de klant vallen.
 1. De klant verbindt zich er toe om de regels inzake ter beschikkingstelling van werknemers ook voor de uitzendkrachten strikt na te leven (artikel 31 e.v. wet van 24/07/1987). De klant zal Manpower vrijwaren voor eventuele sancties, kosten en schade die voortvloeit uit onrechtmatige terbeschikkingstelling of verdoken uitzendarbeid door de klant.
 2. Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de klant werkt, staat de klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats van het werk. Hieruit volgt dat de klant de uitzendkrachten op identieke wijze als zijn vast personeel moet behandelen, onder andere op het vlak bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van moeders die borstvoeding geven, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, enz.
 3. Indien de klant ploegenarbeid, nachtarbeid, full continu-regimes of andere nieuwe arbeidsregimes heeft ingevoerd, zal hij Manpower informeren over de wijze waarop deze moeten worden toegepast voor de uitzendkrachten en welke rechtzettingen er aan het eind van de referteperiode moeten gebeuren. Noodzakelijke rechtzettingen zoals bijkomende betalingen van loon en overloon zullen, ongeacht de reden, aan de klant worden gefactureerd, te vermeerderen met de overeengekomen coëfficiënt.
 4. De uitzendkrachten vallen onder de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de klant, die als enige aansprakelijk is (en Manpower zal vrijwaren) voor alle schade die door de uitzendkracht wordt veroorzaakt aan de klant en/of aan derden (art. 1384, par. 3 BW). De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de klant wordt aanbevolen. Manpower zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:
  1. Beschadiging, verlies of diefstal van materiaal, geld of goederen die aan de uitzendkracht werden toevertrouwd;
  2. Leningen of voorschotten, in natura of cash, die aan de uitzendkracht werden toegestaan;
  3. De gevolgen van afwezigheid of laattijdigheid van de uitzendkrachten.

  Manpower kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. De aansprakelijkheid van Manpower is in ieder geval beperkt tot een bedrag van €100.000 per schadegeval en/of per verzekeringsjaar.

 5. De klant dient voor de uitzendkracht in dezelfde behandeling en bescherming te voorzien als voor zijn eigen werknemers op vlak van arbeidsveiligheid en hygiëne. De uitzendkracht mag enkel werkzaamheden uitvoeren die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, die vermeld worden in de beschrijving van de werkpost, beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie, zoals opgenomen in de commerciële afspraken. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19/02/1997 dient de klant:
  1. In de voorziene gevallen, een werkpostfiche op te maken en deze bij zijn aanvraag aan Manpower over te maken;
  2. Te voorzien in de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitzendkracht;
  3. Te voorzien in de reiniging, herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat van de werkkledij en persoonlijke beschermingsmaatregelen, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst wordt afgesloten omtrent de levering hiervan.
 6. Indien een uitzendkracht betrokken is in een arbeidsongeval, zal de klant op eigen kosten onmiddellijk alle noodzakelijke, dringende maatregelen nemen, Manpower onmiddellijk informeren over dit arbeidsongeval en Manpower alle nodige informatie verschaffen voor de aangifte van het arbeidsongeval, waaronder een omstandig verslag bij een ernstig arbeidsongeval. De klant is exclusief verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van de correcte informatie en vrijwaart Manpower voor alle gevolgen wegens uitstel of verzuim in zijn hoofde.
 7. Het is de klant niet toegestaan om een ter beschikking gestelde uitzendkracht buiten België te laten werken (zgn. “detachering”) zonder voorafgaandelijk akkoord van Manpower. De klant dient hiertoe uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de buitenlandse opdracht een aanvraag tot Manpower te richten, waarbij alle noodzakelijke informatie (en latere wijzigingen) wordt bezorgd. Deze informatie omvat onder andere de duur van de buitenlandse opdracht, de plaats, de contactpersoon, de persoon die het werkgeversgezag ter plaatse uitoefent en/of de sociale documenten zal beheren en andere informatie die Manpower nuttig acht. Manpower beslist naar eigen goeddunken of de detachering kan plaatsvinden, zonder dat de klant enig verhaal of recht op schadevergoeding tegen Manpower kan laten gelden. De klant verbindt zich er toe de beslissing van Manpower te zullen respecteren, alle wettelijke verplichtingen in het kader van de detachering na te leven (zoals aangiftes, vergunningen, contactpersonen,…) en Manpower integraal te vrijwaren voor schade en/of sancties die voortvloeien uit de niet-naleving van voorgaande verplichtingen.
 8. De prestaties van Manpower worden gefactureerd op basis van:
  1. Het getekende klantencontract en de prestatiestaten zoals schriftelijk of elektronisch overgemaakt door de klant aan Manpower.De klant zal de inhoud van de overgemaakte prestatiestaten en de geldigheid van de ondertekening door zijn personeel, mandatarissen, aangestelde personen,…niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking wordt de klant geacht stilzwijgend en definitief akkoord te gaan met de gegevens die op geautomatiseerde of elektronische wijze aan Manpower worden overgemaakt. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor fouten bij de geautomatiseerde verzending en vrijwaart Manpower voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien.Het is niet toegestaan om de uitzendkracht minder uren te laten presteren dan het aantal uren zoals voorzien in de aanvraag. In dergelijk geval zijn de niet-gepresteerde uren integraal verschuldigd door de klant. Indien de uitzendkracht, uitsluitend door zijn eigen toedoen, minder uren zou presteren dan voorzien in de aanvraag, informeert de klant Manpower over de reden(en) daartoe.De prestatiestaten worden wekelijks door de klant aan Manpower overgemaakt, uiterlijk op maandagvoormiddag (voor 12u00) aansluitend op de door de uitzendkracht gewerkte week. Indien de prestatiestaten niet tijdig worden overgemaakt, worden de uitzendkrachten geacht het aantal uren te hebben gepresteerd zoals voorzien in de aanvraag van de klant en wordt dit geacht stilzwijgend en definitief door de klant aanvaard te zijn.Indien de effectief gepresteerde uren het aantal uren voorzien in de aanvraag en/of op de prestatiestaten overtreffen, zullen deze bijkomende uren (en eventueel overloon) ook integraal aan de klant worden gefactureerd.
  2. De overeengekomen coëfficiënt en/of tarief.Bijzondere prestaties (zoals overuren, shifturen, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) worden aan de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de toepasselijke CAO/wetgeving die binnen de onderneming van de klant van toepassing is. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de klant gefactureerd met toepassing van de coëfficiënt en/of het tarief van toepassing op het basisloon.De coëfficiënt en/of het tarief kan door Manpower eenzijdig worden verhoogd in geval van stijging van factoren die de werkelijke loonkost bepalen, waaronder, doch niet beperkt tot, de directe of indirecte patronale lasten, indexaties en conventionele loonsverhogingen.
  3. Het loon en de voordelen (incl. indexaties) waar de uitzendkracht recht op zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de klant in dienst was genomen en de toekenningsmodaliteiten hiervan (artikel 10 wet van 24/07/1987).Dit omvat tevens betaalde vrije uren en/of dagen die door de klant aan zijn werknemers worden toegekend zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, klein verlet etc., dewelke integraal aan de klant worden gefactureerd met toepassing van de coëfficiënt en/of het tarief van toepassing op het basisloon.
 9. De facturen van Manpower zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de hoofdzetel van Manpower, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving of  domiciliëring. Indien de facturen, met voorafgaandelijk akkoord van Manpower, op een andere wijze worden betaald, worden de inningskosten ten laste van de klant gelegd. De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met interesten aan een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het gefactureerde bedrag, met een minimum van €125 en een maximum van €12.500. Ten slotte zullen, bij gebrek aan een tijdige betaling van een factuur, alle andere facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, ongeacht of deze reeds vervallen zijn en eventuele betalingsvoorwaarden die werden overeengekomen. Manpower is gerechtigd om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle onbetaalde bedragen (inclusief nalatigheidsintresten, invorderings- en gerechtskosten) in mindering te brengen van eventuele betalingen waarop de klant, om welke reden ook, aanspraak zou kunnen maken.
 10. Facturen kunnen slechts betwist worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven waarin omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Een eventuele betwisting schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op. Bovendien is het de klant niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering van de factuur te brengen. Facturen die niet tijdig formeel worden betwist, worden geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Schriftelijk toegekende betalingsmodaliteiten vervallen van rechtswege ingeval van (i) gerechtelijke invordering door Manpower van de openstaande facturen of (ii) schriftelijke ingebrekestelling wegens niet naleving van contractuele afspraken door de klant of (iii) dagvaarding van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid lastens de klant of (iv) andere tekenen van insolvabiliteit van de klant. In zulke gevallen worden alle facturen van rechtswege opeisbaar, ongeacht of deze reeds vervallen zijn. Manpower is, ingeval van laattijdige betaling, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot op het ogenblik dat de facturen integraal worden betaald. Alle schade die hieruit voortvloeit, valt ten laste van de klant.
 11. Indien de klant zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomt, waaronder naleving van deze algemene voorwaarden, is Manpower gerechtigd om de lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaandelijke opzeg te ontbinden en de uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 12. Het is de klant niet toegestaan om een kandidaat of uitzendkracht die door Manpower wordt voorgesteld aan te werven binnen de twaalf (12) maanden volgend op de voorstelling van de kandidaat of de laatste uitzendopdracht, tenzij deze minstens 125 voltijdse RSZ-dagen door Manpower als uitzendkracht aan de klant ter beschikking werd gesteld. Indien de klant vóór het einde van deze periode de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie zou aanwerven, zal de klant aan Manpower, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendkracht, met een minimumbedrag van €6.500.  Deze forfaitaire, overeengekomen schadevergoeding is gebaseerd op de kosten voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties en de gederfde winst voor Manpower. Manpower behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de geleden schade deze forfaitaire schadevergoeding zou overtreffen.De klant verbindt er zich toe om Manpower vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om de kandidaat/uitzendkracht aan te werven. Onder “aanwerving” van de kandidaat/uitzendkracht wordt verstaan:
  1. Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen de kandidaat/uitzendkracht en de klant; of
  2. De kandidaat/uitzendkracht door een derde (bijvoorbeeld uitzendkantoor) ter beschikking laten stellen van de klant; of
  3. Het afsluiten van een aannemingsovereenkomst met een derde die de kandidaat/uitzendkracht heeft aangeworven om diensten bij de klant te leveren.

  Er is tevens sprake van een aanwerving door de klant indien deze aanwerving gebeurt door een derde die:

  1. Een dochter- of moedervennootschap is van de klant in de zin van art. 1:15 WVV;
  2. Samen met de klant een consortium vormt in de zin van art. 1:19 WVV;
  3. Een verbonden- of geassocieerde vennootschap van de klant is in de zin van art. 1:20 WVV;
  4. Behoort tot de klantenportefeuille van de klant, indien de kandidaat/uitzendkracht door de klant aan haar klanten werd voorgesteld met het oog op aanwerving door deze laatsten.

  Het bruto jaarloon van de kandidaat/uitzendkracht wordt berekend als volgt: het toepasselijke uurloon dat bij de klant wordt toegepast voor de betrokken functie (met als minimum de barema’s van het PC van de klant) x het in de sector van de klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 13/3 x 13,92. Voor de uitzendkrachten zal gekeken worden naar het uurloon zoals opgenomen in het laatste uitzendcontract.

 13. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard door de bevoegde rechtbanken, blijven deze bepalingen bindend binnen de wettelijke grenzen en zal de rechter gemachtigd zijn om, voor zover noodzakelijk, het toepassingsgebied te matigen. De overige bepalingen blijven in dergelijk geval onverkort van kracht.
 14. Elk geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van hun overeenkomst (m.i.v. deze algemene voorwaarden), behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel. Het Belgische Recht zal exclusief van toepassing zijn.